Warszawa: Dostawa oprogramowanie do dwuwymiarowego (2D) wspomagania projektowania dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 177075 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie , ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 596 40 32, 596 40 00, faks 022 596 40 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum/inne instytucje kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowanie do dwuwymiarowego (2D) wspomagania projektowania dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oprogramowanie do dwuwymiarowego (2D) wspomagania projektowania dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - 4 licencje : 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 1.1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. 1.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 1.3. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy dokumentację (instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim). Dopuszcza się dostarczenie dokumentacji w postaci plików cyfrowych w formacie PDF (z zabezpieczeniami zezwalającymi wydruk do postaci papierowej) na płycie CD/DVD.. 1.4. Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, kable, itp. . Miejsce dostawy dla przedmiotu postępowania: Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa lub w wersji elektronicznej..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1: Formularz Oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia 2: Oświadczenie o wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów ( jeśli zachodzi) 3. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy Informacja dla podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wskazanego dokumentu wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany nie są istotne w stosunku do treści oferty oraz są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności: - jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest z przyczyn obiektywnych dostępny na rynku, Wykonawca może zaoferować inny model urządzenia o parametrach nie gorszych niż złożone w ofercie. b. w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; c. w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT; d. w części dotyczącej sposobów realizacji poszczególnych czynności opisanych w Umowie, w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do aktualnych standardów rynkowych lub regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczonej dostawy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.artmuseum.pl/zamowieniapubliczne.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - recepcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 15:00, miejsce: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3 - recepcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie