Rzeszów: Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle
Numer ogłoszenia: 177047 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie , ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8505814, faks 017 8505377.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle. Dostarczany olej napędowy winien spełniać wymagania jakościowe i materiałowe oraz parametry techniczne dla oleju napędowego określone w PN-EN 590:2005 i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1058) lub w równoważnych normach, obowiązujących aktualnie. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy. Wykonawca musi posiadać punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Jasło, czynny co najmniej od poniedziałku do piątku w godz. 7-21. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji. Przewidywana wielkość dostaw: olej napędowy - 8 000 l na rok..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii). Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, winno być dołączone do oferty. 3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców) 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 5) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub Uchwałę Wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 KC). 6) Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą. 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 9) Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad: a) formularz oferty i dokumenty o których mowa w Rozdziale IV pkt.1 ppkt. 1-3, Rozdziale IV pkt.4 ppkt. 1-2, Wykonawcy występujący wspólnie składają jako jeden łączny, podpisany przez pełnomocnika, b) załączniki Rozdziale IV pkt.2 ppkt. 1-2 oraz pkt. 4 ppkt.3 winny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie. Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę polegającego na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych: 1) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3) Wobec powyższego Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Forma dokumentów: 1) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pisemnej formy zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązane należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Kopia wymaganego dokumentu (z wyłączeniem pełnomocnictwa i zobowiązania innego podmiotu) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy - podpisującego ofertę tj. na kopii winien znaleźć się podpis wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy wraz ze stwierdzeniem za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką osoby podpisującej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem lub czytelny podpis bez pieczątki). 4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wios.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=48
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 26, , pokój nr15 (parter)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 26, Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie