Kraków: Dostawa paliw płynnych w 2016 roku dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
Numer ogłoszenia: 176841 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych , ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6344033, faks 12 6188010.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych w 2016 roku dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w 2016r. dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliwa dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie:- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu ul. Strzelecka 10, 32-600 Oświęcim - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń w Bochni ul. Proszowska 16 32-700 Bochnia- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu ul. Ludźmierska 34a, 34-400 Nowy Targ - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń w Gorlicach ul. Zakole 6, 38-300 Gorlice - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Rejon Nadzoru Urządzeń w Wadowicach ul. Trybunalska 14, 34-100 Wadowice w następujących ilościach szacunkowych: a) olej napędowy 6 606 dm3/12 m-cy,b) eurosuper 95 9 031 dm3/12 m-cy, c) superplus 98 16 827 dm3/12 m-cy,Wydawanie paliwa na podstawie:a) karty przypisanej do pojazdu-24 karty,b) karty na okaziciela-2 kart.Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych kart w trakcie trwania umowy.Wykonawca musi posiadać co najmniej 1 stację paliw w każdej z następujących miejscowości: Kraków, Tarnów, Bochnia, Nowy Sącz, Nowy Targ, Gorlice, Oświęcim, Wadowice zapewniających rozliczanie w drodze transakcji bezgotówkowych za pomocą kart magnetycznych lub kart microchipowych. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu produktów chemii samochodowej, jak: olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, odmrażacz do szyb, dodatki do paliw (np. Mobil, Samostart ) oraz drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, linka holownicza) - w zależności od potrzeb Zamawiającego..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.1 Wadium wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium winno być wniesione w:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: Pekao S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194.Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Krakowie ul. Szlak 73 sekretariat ( V piętro ).Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1.1 do oferty. 2.Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez inną osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru. 4. Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę treści umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach: - zmian dot. struktury organizacyjnej (ilości, adresów) stacji paliw Wykonawcy, - zmiany zasad rozliczeń transakcji bezgotówkowych przy pomocy kart magnetycznych lub microchipowych. - zmiany osób przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy oraz nr tel./faxów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, pokój 32..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, Sekretariat V piętro (pokój nr 55).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie