Szczecin: Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do przygotowywania cytostatyków
Numer ogłoszenia: 176809 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, faks 91 4661113.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do przygotowywania cytostatyków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do przygotowywania cytostatyków.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2) PZP. 2. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 2a) PZP wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty; 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: - zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ ppkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 4 stosuje się odpowiednio. 5. W celu ustalenia czy nie zachodzą podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. Lista podmiotów oraz informacja winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. UWAGA: Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w pkt VI SIWZ ppkt 3-5. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6 PZP) 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia: 1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia IX. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego 1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia: 1.1. Dokumentów wystawionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oferowanych wyrobów w postaci ulotek, katalogów lub broszur z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą zawierających w swojej treści co najmniej: a) nazwę oferowanego wyrobu b) zdjęcie oferowanego wyrobu c) nr katalogowe oraz rozmiary oferowanego wyrobu 1.2. Dokumentów w postaci badan producenta lub karty technicznej potwierdzających: 1.2.1. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniach 1 pozycje 1 - 3 i 2 pozycje 1-3 przebadanie rękawic na przenikalność mikroorganizmów (wirusów) zgodnie z normą ASTM F 1671 lub inną metoda badawczą, 1.2.2. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 2 pozycji 4: a) przebadanie rękawic na przenikalność mikroorganizmów (wirusów) zgodnie z normą ASTM F 1671 lub inną metoda badawczą b) odporność na przenikalność cytostatyków c) certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającej, że oferowane rękawice są środkiem ochrony indywidualnej w kategorii III. 1.3. Dokumentów w postaci badań producenta lub karty technicznej, sporządzonych nie później niż w 2014r potwierdzających: 1.3.1. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 1 pozycji 1: a) poziom szczelności AQL b) zawartość protein c) grubość rękawicy na palcu d) długość rękawicy e) siłę zrywu przed starzeniem 1.3.2. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 1 pozycji 2: a) poziom szczelności AQL b) zawartość protein c) grubość rękawicy na palcu d) długość rękawicy e) siłę zrywu przed starzeniem 1.3.3. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 1 pozycji 3: a) poziom szczelności AQL b) grubość rękawicy na palcu c) długość rękawicy d) siłę zrywu przed starzeniem 1.3.4. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 2 pozycji 1: a) poziom szczelności AQL b) zawartość protein c) grubość rękawicy na palcu d) długość mankietu e) siłę zrywu przed starzeniem 1.3.5. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 2 pozycji 2: a) poziom szczelności AQL b) zawartość protein c) grubość rękawicy na palcu d) długość mankietu e) siłę zrywu przed starzeniem 1.3.6. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 2 pozycji 3: a) grubość ścianki b) poziom szczelności AQL c) zawartość protein d) grubość rękawicy na palcu e) długość rękawicy f) siłę zrywu przed starzeniem 1.3.7. dla wszystkich rozmiarów rękawic stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu 2 pozycji 4: a) poziom szczelności AQL b) grubość rękawicy na palcu c) długość rękawicy d) siłę zrywu przed starzeniem e) zgodność z normą EN 455-1, 2, 3, EN 374, EN 420, EN 421 1.3.dokumentów (nie dotyczy rękawic oferowanych na zadaniu 2 pozycja 4) potwierdzających, że oferowane wyroby według stanu na dzień składania ofert, są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r., poz. 679), tj.: a) deklaracji zgodności, b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, c) kopii zgłoszenia (powiadomienia) do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. Dokumenty wymienione w pkt 1.1 lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, z 2010 r., poz. 679). 1.4.W przypadku składania oferty na zadanie 1 dla pozycji 1 i 2 karty danych technicznych potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z normą EN 13795. 1.5. Próbek oferowanych wyrobów w następujących ilościach: a) zadanie 1 pozycja 1, 2, 3 - jeden oryginalny kartonik oferowanych rękawic w rozmiarze 7,5 b) dla zadania 2 pozycja 1, 2, 3 - jeden oryginalny kartonik oferowanych rękawic w rozmiarze 7,5 c) dla zadania 2 pozycja 4 - cztery pary oferowanych rękawic w rozmiarze 6,5 1.5.1. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą. Opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz nazwę i numer zadania. 1.5.2. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego wyrobu z wymogami określonymi w załączniku nr 4A. Próbki muszą być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą - opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz numer zadania i pozycji, której dotyczą. Zamawiający wymaga złożenia jako próbek wyrobów identycznych z oferowanymi wyrobami, które będą dostarczane w ramach umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spsk2-szczecin.pl/zam_pub.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych SPSK-2 w Szczecinie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Pokój nr 13 (Sekretariat), budynek C (Budynek Administracyjny). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2015r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Zalecane jest sporządzenie oferty z wykorzystaniem wzoru oferty oraz wzorów załączników do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie korzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego i zawartych w SIWZ, zobowiązany jest w załączniku przygotowanym we własnym zakresie bezwzględnie zamieścić wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. 2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania określone w pkt. VI SIWZ c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VII SIWZ e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego określone w pkt IX ppkt 1 SIWZ f) formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty g) załącznik nr 4A - opis przedmiotu zamówienia 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI, pkt. VIII i pkt. IX ppkt. 1 SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. VI , pkt. VIII i pkt. IX ppkt. 1 SIWZ zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przynależność do grupy kapitałowej bądź nie wchodzenie w skład grupy kapitałowej i spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty muszą być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką (ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem). 6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania: a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje pełnomocnik. W sytuacji, gdy każdy z wykonawców samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców. d) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 3 (3.1, 3.2) każdy wykonawca składa oddzielnie e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej każdy Wykonawca składa oddzielnie f) pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków. g) wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący kto składa oświadczenie tj. czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum h) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną. 7. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym. 8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron nie jest wymagana jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób. 9. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 PZP i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę wraz z podaniem daty uwierzytelnienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt VII SIWZ ppkt 3 i pkt VIII SIWZ ppkt 3.3 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Uwierzytelnienie powinno polegać na zamieszczeniu daty i podpisu Wykonawcy na kopii dokumentu pod zwrotem za zgodność z oryginałem bądź innym zwrotem równoważnym. Uwierzytelnienie powinno znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje w osobnym opakowaniu z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku a) zmian korzystnych dla Kupującego b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 i 12 umowy c) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy, o ile zostaną spełnione warunki określone w § 11 ust. 2-7 umowy d) zmiany wysokości cen jednostkowych w przypadkach określonych w § 6 ust 4-5 umowy 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4.Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust 4-5 umowy do wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność w jakim stopniu powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie