Lublin: Dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/21-2015/DOP-a)
Numer ogłoszenia: 176299 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152777 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5375965, faks 081 5375965.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/21-2015/DOP-a).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie obejmująca: Część 1: dostawa projektorów (2 szt.), Część 2: dostawa projektorów (2 szt.), Część 3: dostawa projektora, Część 4: dostawa telewizora, Część 5: dostawa kamery cyfrowej. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2015r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowane urządzenia. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawarto w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 38.65.21.00-1, 32.32.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa projektorów (2 szt.)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ