Poznań: Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 177229 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292544 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8569000, 8569500, faks 061 8543988.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi (instruktaż dotyczy części B zamówienia) sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz wymaganiami SIWZ. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części (od A do D): Część A: Suszarka uniwersalna z wymuszonym obiegiem powietrza, Część B: Destylarka parowa, Część C: Zestaw do ekstrakcji próżniowej SPE, Część D: Spektrofotometr VIS. 3.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny wraz z wyposażeniem musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony (powyższe nie dotyczy Komory do ekstrakcji próżniowej SPE wymienionej w części C zamówienia. 5.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 6.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem, będący przedmiotem zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 7.Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem będzie zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 8.Dostarczony sprzęt fizyko-chemiczny pomiarowy i laboratoryjny z wyposażeniem przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (zał. nr 4 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 10.Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (dotyczy części od B zamówienia), co najmniej dwom osobom wskazanym przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie z wyposażeniem w laboratorium zamawiającego i trwać będzie co najmniej 3 godzin. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. 11.W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 12.Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego z wyposażeniem dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część A: Suszarka uniwersalna z wymuszonym obiegiem powietrza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5326,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Część B: Destylarka parowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Część C: Zestaw do ekstrakcji próżniowej SPE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 4   

Nazwa: Część D: Spektrofotometr VIS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ