Gdańsk: Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 176209 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 17 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 2. Zamówienie jest udzielane w ramach 6 części: a) Część A - laptopy KISS Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - laptop typ A (3 szt.) - laptop typ B (2 szt.) - laptop typ C (1 szt.) b)Część B - laptopy KETiI Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - laptop typ A (2 szt.) - laptop typ B (1 szt.) c) Część C - laptop KMiSI Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - laptop (1 szt.) d) Część D - ekran LED z uchwytem mocującym Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - ekran LED z uchwytem mocującym (1 kpl.) e) Część E - szafa rackowa Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - szafa rackowa (1 kpl.) f) Część F - dysk wstrząsoodporny Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu: - dysk wstrząsoodporny (1 szt.). 3. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). 4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2-letniej gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem zamówienia - dotyczy części A, B, C, D, F oraz minimum rocznej gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w części E. 32420000-3 urządzenia sieciowe 30233180-6 urządzenia z pamięcią flash 30233000-1 urządzenia do przechowywania i odczytu danych.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 32.32.46.00-6, 32.42.00.00-3, 30.23.31.80-6, 30.23.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ) 2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w projekcie umowy (załącznik 5 do SIWZ). 2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 3. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 3.1 zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Stawka podatku VAT może ulec zmianie w zakresie spowodowanym wprowadzeniem nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 3.2 terminu wykonania zamówienia Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej, pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy 3.3 zakresu umowy Okoliczności mogące spowodować zmianę zakresu umowy mogą wynikać z braku dostępności na rynku zaproponowanego modelu urządzenia na skutek wycofania z produkcji. 4. W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dzp.pg.gda.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk budynek WEiA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk; budynek WEiA; pok. 108.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie