Więcbork: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku N-M.ZP/D/11/2015
Numer ogłoszenia: 176349 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160251 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Novum-Med Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3896231, 3896237, faks 52 3897263.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku N-M.ZP/D/11/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Kaniula noworodkowa; 2. Zamknięty system do pobierania krwi zgodnie z załączonym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 m-cy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kaniula noworodkowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9240,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ