Myszków: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 176485 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie , ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3159100, faks 034 3159160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) jednostek komputerowych centralnych - 5 szt. 2) monitorów - 4 szt. 3) notebook - 2 szt. 4) skanerów - 2 szt. 5) drukarek laserowych mono (opcja automatycznego drukowania dwustronnego) - 5 szt. 6) drukarki laserowej kolor - 1 szt. 7) urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, faks) - 2 szt. 8) klawiatur przewodowych USB - 10 szt. 9) myszy bezprzewodowych USB - 10 szt. 10) myszy przewodowych USB - 10 szt. 11) pendrive - 20 szt. 12) zasilaczy 500 W - 6 szt. 13) oryginalnej baterii DELL J1 KND Battery 6 Cell 48 Wh 11.1V - 1 szt. zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja techniczna będzie stanowiła integralną część oferty, w związku z czym nie podlega uzupełnieniu. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć wypełniony Załącznik Nr 1 - specyfikację techniczną. 2. Zaoferowany sprzęt musi być zgodny z opisanym przez Zamawiającego przedmiotem zamówienia. W niektórych pozycjach, sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia Zamawiający określił wskazując producenta, znaki towarowe lub pochodzenie, gdyż jest to uzasadnione specyfiką tych produktów a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów lub określeń. Z uwagi na powyższe: 1. Zamawiający wyszczególnił parametry techniczne tych produktów, jednocześnie używając określenia: lub równoważny, tzn. spełniający wymagania, jak opisano przez wskazanie nazwy lub znaku towarowego; 2. Zamawiający zaakceptuje ofertę równoważną, przy czym, za równoważną uzna taką ofertę, która przedstawia nietożsamy produkt o parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych nie gorszych niż to opisano w niniejszej SIWZ; Takie rozwiązanie pozwala określić przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a jednocześnie nie utrudnia uczciwej konkurencji. 3. Dostawa sprzętu do siedziby Starostwa Powiatowego w Myszkowie zostanie potwierdzona pisemnie protokołem zdawczo-odbiorczym 4. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich i innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny. 5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1089). 6. Zamawiający wymaga, by wykonawca zobowiązał się odbierać zgłoszenia o awarii pod wskazanym numerem telefonu, faksu lub adresem e-mai i od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8, 30.23.13.00-0, 30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6, 30.23.45.00-3, 30.23.72.80-5, 31.44.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załacznik Nr 1 Specyfikacja techniczna, Załącznik nr 2- formularz ofertowy. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum) mają obowiązek złożyć każdy z osobna dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.1, ppkt 2.2, ppkt 2.3, ppkt Dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.1, ppkt 1.2, ppkt. 1.3 SIWZ powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wspólnie przez Wykonawców składających ofertę, lub powinien je spełniać dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie. Do ofert należy dołączyć: a) Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika np. z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3 SIWZ powinny być wystawione na każdego ze wspólników spółki z osobna. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do SIWZ) składają wspólnicy spółki cywilnej wspólnie. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) ma obowiązek złożyć każdy ze wspólników spółki cywilnej. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3, ppkt 2.4, ppkt. 2.5 SIWZ składa dokumenty o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231). Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 2. W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, w tym zmiany stawki VAT. 3. Pozostałe zmiany: 1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w treści umowy, w stosunku do oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, co zostało zawarte w Ogłoszeniu oraz treści SIWZ, w następujących przypadkach: a) Wystąpienia siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) Ustawowej zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym wykonania umowy, w szczególności przepisów podatkowych, c) Zmiany dotyczącej dostarczenia przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji, a dostępny będzie przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niż wynikające z wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ i Oferty Wykonawcy, pod warunkiem. że cena równoważnego modelu (typu, wersji) nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt lub oprogramowanie równoważne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie wskazanego w Ofercie modelu (typu, wersji) z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować, 2. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkujących konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 3. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, Biuro Podawcze na sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie