Wrocław: Dostawa sprzętu laboratoryjnego ZP.272.13.2015
Numer ogłoszenia: 176215 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165401 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3283041, faks 071 3283041 w. 250.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego ZP.272.13.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu laboratoryjnego: część 1 waga analityczna, waga precyzyjna, część 2 waga analityczna, część 3 zlewozmywak ze stali kwasoodpornej z szafką, część 4 witryna chłodnicza apteczna, część 5 chłodziarko-zamrażarka.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.50.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 5   

Nazwa: chłodziarko-zamrażarka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7154,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ