Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pod nazwą: Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa
Numer ogłoszenia: 177147 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162321 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 599 17 05, faks 22 599 17 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pod nazwą: Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pod nazwą: Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pod nazwą: Przystosowanie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Kliniki Otolaryngologii do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z celami polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39074,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ