Toruń: Dostawa sprzętu zabiegowego chirurgiczno-urologicznego jednorazowego użytku.
Numer ogłoszenia: 176527 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu , ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6100319, faks 56 6100306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu zabiegowego chirurgiczno-urologicznego jednorazowego użytku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu zabiegowego chirurgiczno-urologicznego jednorazowego użytku w rozbiciu na zadania: Zadanie nr 1 - Sprzęt zabiegowy I, Zadanie nr 2 - Sprzęt zabiegowy II.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.13.23-0, 33.14.12.30-1, 33.14.12.00-2, 33.14.13.10-6, 33.14.16.00-6, 33.14.16.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: brak

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) podwyższenia wynagrodzenia Dostawcy w każdym roku, w którym dojdzie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o więcej niż 5% dotychczas obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Podwyższenie wynagrodzenia Dostawcy może stanowić maksymalnie połowę kwoty stanowiącej iloczyn pracowników realizujących niniejszą umowę oraz kosztów pracodawcy związanych z podwyższeniem, minimalnego wynagrodzenie za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnego wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Dostawcę , 4) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany kursów walut, 5) zmiany nr katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany przedmiotu umowy, 6) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową - wówczas Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji Dostawcy. 2. Warunkami dokonania zmian określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3 są w szczególności: 1) wejście w życie nowych przepisów regulujących wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość stawek składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza się wyłącznie zmianę ceny brutto przedmiotu umowy, cena netto pozostaje bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.med.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 - kancelaria szpitala..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt zabiegowy I,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt zabiegowy II.