Olsztyn: Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2016 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 177125 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147237 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2016 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism krajowych w prenumeracie w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. (nawet jeśli ukazały się przed 01.01.2016 r. lub ukażą się po 31.12.2016 r., ale są sygnowane rokiem 2016), w wersji drukowanej (i elektronicznej jeśli wydawca oferuje ją bezpłatnie w ramach prenumeraty drukowanej). 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Formularz cenowy, który jest załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ