Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją, uruchomieniem oraz świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego
Numer ogłoszenia: 177197 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150887 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4445000, faks 022 4445415, 4445410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją, uruchomieniem oraz świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie nw. części:
1. Część I:
1.1 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 5 szt., fabrycznie nowych i nieużywanych, urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, kopiowanie, i skanowanie w kolorze do formatu A-4 wraz z kartą faksu) .
1.2 Wykonanie montażu (instalacji) i uruchomienia wszystkich dostarczonych urządzeń.
1.3 Zapoznanie pracowników Zamawiającego (po dwóch na każde urządzenie) z obsługą i funkcjami urządzeń.
1.4 Zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta (lub gwaranta) dostarczonych urządzeń.
1.5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych wymienianych przez Zamawiającego tj. tonerów oraz pojemników na zużyty toner (o ile takie występują).
2 Część II:
2.1 Dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 15 szt., fabrycznie nowych i nieużywanych, urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, kopiowanie i skanowanie w kolorze do formatu A-3, w tym 6 szt. z kartą faksu.
2.2 Wykonanie montażu (instalacji) i uruchomienia wszystkich dostarczonych urządzeń.
2.3 Zapoznanie pracowników Zamawiającego (po dwóch na każde urządzenie) z obsługą i funkcjami urządzeń.
2.4 Zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta (lub gwaranta) dostarczonych urządzeń.
2.5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych wymienianych przez Zamawiającego tj. tonerów oraz pojemników na zużyty toner (o ile takie występują).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.14.30-6, 80.53.12.00-7, 30.12.51.20-8, 50.30.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Urządzenia formatu A-4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109837,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Urządzenia formatu A-3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 376504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ