Ostrów Wielkopolski: Dostawa węgla - typu orzech klasy I, o kaloryczności większej lub równej 26 MJ-kg i granulacji 25-80mm oraz miału o kaloryczności większej lub równej 21 MJ-kg i granulacji 0-20mm wraz z transportem (załadunek i rozładunek) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Numer ogłoszenia: 176447 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5921122 w. 244, faks 062 5921216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla - typu orzech klasy I, o kaloryczności większej lub równej 26 MJ-kg i granulacji 25-80mm oraz miału o kaloryczności większej lub równej 21 MJ-kg i granulacji 0-20mm wraz z transportem (załadunek i rozładunek) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) węgla - typu orzech klasy I, o kaloryczności większej lub równej 26 MJ-kg i granulacji 25-80 mm wraz z transportem (załadunek i rozładunek) na terenie miasta Ostrowa wielkopolskiego w ilości nie mniejszej niż 330 ton lecz nie większej niż 400 ton, b) węgla - typu orzech klasy I o kaloryczności większej lub równej 26MJ-kg i granulacji 25-80 mm wraz z transportem (załadunek i rozładunek) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ilości nie mniejszej niż 33 ton, lecz nie w większej niż 40 ton w workach po 25 kg jeden worek, z wniesieniem w miejsce wskazane przez odbiorcę. c) węgla - typu orzech klasy I o kaloryczności większej lub równej 26MJ-kg i granulacji 25-80 mm wraz z transportem (załadunek i rozładunek) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ilości nie mniejszej niż 33 ton, lecz nie większej niż 40 ton w workach po 25 kg jeden worek. 2.dostawa:a) miału o kaloryczności większej lub równej 21 MJ-kg i granulacji 0-20mm wraz z transportem (załadunek i rozładunek) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ilości nie mniejszej niż 70 ton lecz nie większej niż 90 ton..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.11.00-1, 09.11.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy,2)oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom,3) pełnomocnictwo - jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na jego podstawie,4) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie:a) zmiany ilości przedmiotu zamówienia,b)zmiany sposobu i terminów dostawy.3.Warunkiem dokonania zmian wskazanych powyżej, w szczególności może być:a)prawidłowa realizacja przez Zamawiającego lub Wykonawcę zadań polegających na zabezpieczeniu podopiecznych,b) zmiana przepisów prawa. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej, Zamawiający bądź wykonawca, w terminie do 14 dni od ich wystąpienia powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, w terminie do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 08:00, miejsce: 09 grudnia 2015 roku do godz. 08:15 miejsce -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski-bezwzględnie sekretariat pok. 7 w godz. 700-150.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie