Oleszno: Dostawa węgla kamiennego (miał kl.23) i koksu przemysłowego (gr. pow. 40 mm) do celów grzewczych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem dla Grupy Zabezpieczenia Wałcz - Skład Drawno, Grupy Zabezpieczenia Oleszno i Grupy Zabezpieczenia Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 176755 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149721 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie, tel. 261474572, faks 261474571.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON - jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego (miał kl.23) i koksu przemysłowego (gr. pow. 40 mm) do celów grzewczych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem dla Grupy Zabezpieczenia Wałcz - Skład Drawno, Grupy Zabezpieczenia Oleszno i Grupy Zabezpieczenia Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa węgla kamiennego (miał kl.23) i koksu przemysłowego (gr. pow. 40 mm) do celów grzewczych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem dla Grupy Zabezpieczenia Wałcz - Skład Drawno, Grupy Zabezpieczenia Oleszno i Grupy Zabezpieczenia Mirosławiec.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 402746,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ