Nowy Duninów: Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
Numer ogłoszenia: 176637 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Duninów , ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, woj. mazowieckie, tel. 024 2610236, faks 024 2610236.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje realizację zadania p. n. Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów. Dostawy będą realizowane do pojazdów znajdujących się w miejscowości Nowy Duninów, Dzierzązna oraz Lipianki. Tankowanie będzie odbywało się w Nowym Duninowie. Jednorazowa dostawa w ilości przeciętnie 100 - 200 litrów. Przewidywana całkowita szacunkowa ilość dostawy oleju napędowego ok. 20 000 l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonego oleju napędowego maksymalnie o 20%. Dostarczany Zamawiającemu olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2013 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Szczegółowe postanowienia przyszłej umowy określa załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetargu: Krzysztof Piłatowicz, Katarzyna Jakowska, tel. 0-24 26-10-236 wewn. 110. 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza warunków dostaw. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91c. Ustawy. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiany stawki wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 2. Zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 3. Zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia i co za tym idzie zmniejszenia lub zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 20%, 4. Inne zmiany: a) zmiany terminu wykonania umowy wynikającą z niewykorzystania zakresu przedmiotu umowy; b) wszelkie zmiany wynikające z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) zmiana nazwy własnej wykonawcy, o ile zmiana ta nie niesie ze sobą żadnych skutków rejestrowych, tj. zmiana nr KRS, NIP.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pok. nr 11 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie