Wieliczka: Dostawa wozów kopalnianych małych do transportu urobku dostosowanych do pracy w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych
Numer ogłoszenia: 176585 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158459 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 2787111, 12 2787132, faks 12 2787110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Górnictwo-Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wozów kopalnianych małych do transportu urobku dostosowanych do pracy w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 sztuk wozów kopalnianych małych do transportu urobku, dostosowanych do pracy w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych, zwanych dalej wozami, o następujących parametrach: 1) szerokość toru 600 mm, 2) maksymalna długość wozu: 1440 mm, 3) maksymalna szerokość wozu: 868 mm, 4) maksymalna wysokość wozu: 1160 mm, 5) pojemność skrzyni: 855 dcm3 2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Dostarczone wozy winny: 1) być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 Nr 139 poz. 1169 ze zm.), 2) należeć do grupy I i co najmniej kategorii M2 w rozumieniu przepisów rozporządzenia, Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2203), 3) być zgodne z normą PN-EN 1127-2+A1:2010 lub równoważną oraz PN-EN 13463-1:2010 lub równoważną, 4) posiadać oznaczenie CE. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.10.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ