Ruszów: Dostawa wraz z montażem w terenie 2 sztuk ambon myśliwskich w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/428, część działania C.1 Przygotowanie powierzchni adaptacyjnych i obozowisk w Borach Dolnośląskich
Numer ogłoszenia: 176691 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146153 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie, tel. 75 7714339, faks 75 7714468.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem w terenie 2 sztuk ambon myśliwskich w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/428, część działania C.1 Przygotowanie powierzchni adaptacyjnych i obozowisk w Borach Dolnośląskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy dwuosobowych drewnianych ambon myśliwskich zaopatrzonych w zamykane okiennice drewniane, otwierane do wewnątrz. Drabina wejściowa z poręczą, wejście z balkonem i balustradą. Drzwi otwierane na zewnątrz. Budka o wymiarach wewnętrznych w przedziale 120 cm -140 cm x 120 cm -140 cm i wysokości min. 175 cm, max. 200 cm, pokryta deską naturalną o grubości min. 12 mm, montowana na zakładkę wkrętami do drewna. Balkon zewnętrzny o wymiarach 65 cm -75 cm x 135 cm -145 cm. Wysokość ambony do podłogi - 300 cm - 450 cm. Konstrukcja z drewna iglastego impregnowana impregnatem posiadającym atest, przedłużającym odporność na czynniki atmosferyczne. Budka wewnątrz zaopatrzona w przesuwaną ławkę. Dach pokryty materiałem nieprzemakalnym. Całość z zewnątrz pomalowana impregnatem posiadającym atest, w kolorze brązowym. Ambona montowana na kotwach dębowych lub robiniowych. Wymóg stanowi posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa dla gotowego wyrobu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2, 45.22.38.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5258,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ