Goleniów: Dostawa wyrobów drobiowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.
Numer ogłoszenia: 176473 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157245 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667850, 4667902, faks 091 4667855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów drobiowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów drobiowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie w ilości: 1. korpusy drobiowe mrożone w ilości 6000 kg 2. baton drobiowy w ilości 1750 kg 3. udo z kurczaka mrożone (bez części podudzia) w ilości 2500 kg 4. serdelki drobiowe w ilości 1550 kg 5. przysmak drobiowy w ilości 1400 kg 6. szynka drobiowa mielona w ilości 1500 kg 7. parówka drobiowa w ilości 1500 kg 8. kiełbasa rawska drobiowa w ilości 1500 kg 9. mielonka drobiowa w ilości 4000 kg 10. kiełbasa śląska drobiowa w ilości 1400 kg 11. polędwica drobiowa z warzywami w ilości 1400 kg 12. rolada drobiowa w ilości 1200 kg 13. szynka kanapkowa drobiowa w ilości 1300 kg 14. szynka delikatesowa drobiowa w ilości 1400 kg 15. polędwica drobiowa w ilości 1500 kg 16. hamburgery drobiowe mrożone w ilości 2500 kg 17. skrzydelka z kurczaka mrożone (bez części lotkowej) w ilości 2500 kg 18. wątroba drobiowa mrożona w ilosci 2000 kg 19. filet z kurczaka mrożony w ilości 1500 kg 20. kurczaki mrożone w ilości 2500 kg 21. pasztet drobiowy zapiekany w ilości 1000 kg 22. salceson drobiowy w ilości 1000 kg 23. kiełbasa krakowska drobiowa w ilości 1000 kg 24. baleron z indyka w ilości 1000 kg 25. pieczeń drobiowa w ilości 1000 kg 26. pieczeń rzymska drobiowa w ilości 1000 kg 27. mięso mielone drobiowe mrożone w ilości 2000 kg 28. mięso gulaszowe drobiowe mrożone w ilości 1000 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 355725,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ