Goleniów: Dostawa wyrobów mięsnych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 176443 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158497 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667850, 4667902, faks 091 4667855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów mięsnych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów mięsnych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie w ilości: 1. mięso schab wieprzowy bez kości mrożone w ilości 2000 kg, część zasadnicza wieprzowiny - odcięta od półtuszy z odcinka piersiowo-lędźwiowego w liniach, gruby, jednolity, soczysty mięsień otoczony błoną i niewielką ilością tłuszczu,barwa ciemnoróżowa naturalna bez substancji barwiących, zapach - swoisty, charakterystyczny dla każdego rodzaju mięsa, konsystencja-jędrna, elastyczna. 2. mięso gulaszowe wieprzowe mrożone w ilości 5000 kg, bez śladów zanieczyszczeń, zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia, barwa ciemnoróżowa naturalna bez substancji barwiących. 3. mięso gulaszowe wołowe mrożone w ilości 3000 kg, bez śladów zanieczyszczeń, zapach swoisty charakterystyczny dla danego asortymentu, bez oznak rozpoczynającego się psucia, barwa naturalna bez substancji barwiących. 4. mięso wieprzowe mielone mrożone w ilości 4000 kg, mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń, bez ścięgien, skór i kości, zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, bez substancji barwiących.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150516,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ