Goleniów: Dostawa wyrobów wędliniarskich i podrobowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 176457 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157843 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667850, 4667902, faks 091 4667855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów wędliniarskich i podrobowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów wędliniarskich i podrobowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie w ilości: 1. boczek wędzony w ilości 1300 kg, bez zawartości żeberek i skóry, niedopuszczalne skupisa galarety i wyciek soków, 2. kiełbasa parówkowa w ilości 4000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 50 %, 3. kiełbasa biała surowa w ilości 150 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 70 %, 4. kiełbasa mortadela w ilości 4000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 50 %, 5. kiełbasa ogniskowa w ilości 4000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 55 %, 6. kiełbasa zwyczajna w ilości 4000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 55 %, 7. metka cebulowa w ilości 3000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 50 %, 8. pieczeń cygańska w ilości 3000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 60 %, 9. szynka kanapkowa w ilości 3000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 60 %, 10. kiełbasa śląska w ilości 3000 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 55 %, 11. kaszanka w jelicie cienkim w ilości 4500 kg 12. pasztetowa wieprzowa w ilości 3500 kg 13. salceson włoski w ilości 3000 kg 14. kiełbasa toruńska w ilości 1500 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 55 %, 15. kiełbasa golonkowa w ilości 1500 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 55 %, 16. kiełbasa czosnkowa w ilości 1500 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 55 %, 17. pieczeń farmerska w ilości 1500 kg, min. zawartość mięsa wieprzowego 60 %,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.34-3, 15.13.14.00-9, 15.13.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 229562,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ