Szczecin: Dostawa zestawu sprzętu poligraficznego do Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, POIS.13.01.00-00-019/12,w ramach działania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 26 listopada 2014 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - powtórka II.
Numer ogłoszenia: 177135 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148107 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu sprzętu poligraficznego do Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, POIS.13.01.00-00-019/12,w ramach działania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 26 listopada 2014 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - powtórka II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawu sprzętu poligraficznego do Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, POIS.13.01.00-00-019/12,w ramach działania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 26 listopada 2014 roku, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - powtórka II..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4, 30.21.61.10-0, 30.23.21.40-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ