Cieszyn: Dostawy ledipasviru i sofosbuviru - ZP 1827/15
Numer ogłoszenia: 177057 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie , ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 852 05 11 wew. 252, faks 33 852 12 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy ledipasviru i sofosbuviru - ZP 1827/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków - ledipasviru i sofosbuviru, stosowanych w ramach programów zdrowotnych leczenia WZW, do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy: a) leki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, b) leki muszą mieć umieszczony na opakowaniu nr serii i termin ważności w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, c) termin ważności dostarczonego leku musi wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty jego dostawy, d) dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Zakładowej ZZOZ w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, e) dostawy zamówionej partii leku następować będą w terminie zaoferowanym w ofercie (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maksymalnie 5 dniowego terminu realizacji dostaw częściowych), od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego telefaksem/e-mailem. Jeżeli dostawa wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli zachodzi potrzeba pilnej dostawy leku, to dostawa nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w kwocie 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych, należy wnieść w terminie do dnia 10.12.2015 r. do godz. 10:00 w jednej lub w kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 tekst jednolity z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A., nr konta 16 1050 1070 1000 0090 3070 9233 W tytule przelewu należy wpisać - Wadium - ZP 1827/15. Wadium w formie innej niż pieniądzu powinno zostać zdeponowane w oryginale w osobnej kopercie opisanej -- Wadium - ZP 1827/15 - w Pokoju nr 9 w Budynku H - Administracja/Dyrekcja w terminie j/w, a kserokopię poręczenia/gwarancji należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty i oświadczenia, które oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c) dokument potwierdzenia przelewu wadium lub kserokopia poręczenia/gwarancji, d) upoważnienie do podpisania oferty o ile to nie wynika z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: a) zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron, b) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, c) obniżenia cen urzędowych oraz wysokości limitu finansowania leków ujętych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w stosunku do cen jednostkowych leków wyszczególnionych w formularzu cenowym, d) wykreślenia leku z Wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obwieszczanego przez Ministra Zdrowia, e) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności (wówczas okresu wykonywania umowy zostanie wydłużony o okres zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej), f) zmniejszenia ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto zostanie doliczona nowa stawka podatku VAT), g) obniżenia ceny leków w związku z możliwością zaoferowania produktów leczniczych, których cena jest ustalona w oparciu o instrument dzielenia ryzyka (IDR) pomiędzy producentem a Ministerstwem Zdrowia lub w związku z możliwością zmian cen w trakcie realizacji umowy na korzystniejsze, uwzględniające IDR, h) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; i) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, 2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt g).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalslaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie - Zamówienia Publiczne, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Telefon/telefax 33 854 92 52, e-mail: zampubl@szpitalslaski.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej. 2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt III.4.3. 1) niniejszego ogłoszenia, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie