Warszawa: Dostawy produktów (dań gotowych) (WZP-5217/15/252/Z)
Numer ogłoszenia: 176851 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159539 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks 22 6037642.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów (dań gotowych) (WZP-5217/15/252/Z).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów (dań gotowych), zwanych w dalszej części ogłoszenia produktami. 2.Wykaz produktów objętych przedmiotem zamówienia wraz z szacunkowymi ich ilościami zawiera dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.Zamawiający będzie dokonywał zakupów produktów sukcesywnie wg własnych potrzeb. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości danego produktu od wskazanej w dokumentacji przetargowej. Podane ilości są ilościami maksymalnymi. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa. 4.Dostawy realizowane będą w oparciu o zlecenia Zamawiającego przekazywane w sposób określony w dokumentacji przetargowej. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) transportu produktów do Magazynu żywnościowego KSP przy ul. Włochowskiej 25/33, 02-336 Warszawa przy użyciu środka transportu umożliwiającego rozładunek bezpośrednio na rampę, b) rozładunku produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty: a) posiadały minimum 6 miesięczny okres przydatności do spożycia - liczony od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru zamówionej partii produktów, termin przydatności do spożycia ma być umieszczony na etykiecie lub opakowaniu każdej sztuki produktu, b) na etykiecie lub opakowaniu każdej sztuki posiadały skład, c) były umieszczone w opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77037,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ