Zakopane: Dostosowanie Oddziału Neonatologii i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem do zaleceń WSSE w Krakowie
Numer ogłoszenia: 176863 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem , ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2012021, faks 018 2015351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie Oddziału Neonatologii i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem do zaleceń WSSE w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń Oddziału Neonatologii i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem do zaleceń WSSE w Krakowie, który w szczególności swym zakresem obejmuje: 1) Wykonanie robót rozbiórkowych, 2) Wykonanie robór budowlanych, 3) Wykonanie robót wodno kanalizacyjnych, 4) Wykonanie robót w zakresie instalacji c.o., 5) Wykonanie robót w zakresie instalacji gazów medycznych, 6) Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, 7) Wykonanie robót w zakresie wykładania podług z tworzyw sztucznych, 8) Wykonanie robót w zakresie wykładania ścian płytki ceramicznymi, 9) Wykonanie robót w zakresie malowania, 10) Wykonanie robót wykończeniowych, zgodnie dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 10 do SIWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 11 do SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 12 do SIWZ. Ponadto Zamawiający zastrzega, że po wykonaniu prac określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: 11) Inwentaryzacji powykonawczej, w zakresie wykonanych robót. 2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do: 1) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót (uwzględniający postanowienia punktu 7.2 SIWZ). Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac, tak aby podczas realizacji robót - nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja techniczna - załącznik Nr 10 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - Załącznik Nr 11 do SIWZ - w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 3) Przedmiar robót - Załącznik Nr 12 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji, o której mowa powyżej, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji, o której mowa wyżej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te materiały i urządzenia posiadają w szczególności parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze od określonych w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej koszty jej przeprojektowania poniesie Wykonawca. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji, o której mowa wyżej, posiadają parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne gorsze od określonych w tej dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.11.13.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie tysiąc pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wyżej w punkcie III.3.1) - III.3.5) niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby ze złożonego pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków przedmiotowych, tj.: Kosztorys ofertowy opracowany w pełnej formie a sporządzony wg informacji określonych w punkcie 15 przedmiotowej SIWZ. 3. Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 18 SIWZ - Załącznik numer 8 do SIWZ, 2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9.3. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności złożyć: a) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające w szczególności informacje wymagane punktem 9.3. SIWZ. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9.4. SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty: a) Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) SIWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 6 do SIWZ, b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.2) SIWZ, 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do działania i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie ofertowej w imieniu Wykonawcy w sytuacji, gdy osoba podpisująca ofertę nie znajduje się w wykazie osób uprawomocnionych do reprezentacji Wykonawcy wynikającym z załączonego aktualnego rejestru. 5) W przypadku składania oferty wspólnej (Konsorcjum) przez kilku Wykonawców a) Pełnomocnictwo Wykonawców wnoszących wspólną ofertę w sprawie ustanowienia pełnomocnika, sporządzone według wymogów określonych poniżej w punkcie 13.6.5) SIWZ, b) Oświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.1) SIWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik numer 6 do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, odpowiadające wymaganiom określonym w punkcie 9.2.2) SIWZ w odniesieniu do każdego Wykonawcy występującego wspólnie, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 13.6.3) SIWZ. 6) Jeżeli Wykonawca do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia zamierza stosować inne materiały i urządzenia niż określone w dokumentacji, wynikające z zapisów punktu 3.4. SIWZ zobowiązany jest dołączyć do składane oferty przetargowej dokumenty uwiarygodniające te materiały i urządzenia sporządzony wg informacji określonych w punkcie 3.4. przedmiotowej SIWZ. 4. Ponadto, mając na uwadze dyspozycję wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 2a) ustawy PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz szczegółowe warunki takiej zamiany zostały określone w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: § 10 ust. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym paragrafie. § 10 ust. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. § 10 ust. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, a także z uwagi na inne okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy. § 10 ust. 4. W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnmień itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, o których mowa w § 3 ust. 13 umowy, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi w SIWZ uprawnieniami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zakopane.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul. Kamieniec 10 - Sekretariat Dyrektora Szpitala.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul. Kamieniec 10 - Sekretariat Dyrektora Szpitala osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie