Żnin: Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2016r. w roku szkolnym 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 176417 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin , ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3031301, faks 52 3031103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żnin w okresie styczeń-czerwiec 2016r. w roku szkolnym 2015/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: a)Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Żnin w roku szkolnym 2015/2016 w miesiącach styczeń-czerwiec 2016r. wraz z odwiezieniem tych uczniów po zajęciach do miejsca ich zamieszkania w ramach ustalonych tras, na podstawie zakupionego biletu miesięcznego szkolnego. b)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz szkół oraz ilość uczniów dowożonych na poszczególnych trasach zawiera załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia. Ilość ta może ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. wyboru placówki, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki. c)dowóz do przedszkoli i szkół ma następować bez względu na warunki atmosferyczne i awaryjność pojazdów (z wyłączeniem działania sił wyższych np. zaspy śnieżne, przełomy i zatory drogowe, gołoledź, powodzie itp.) na godz. 7.45 i powroty ze szkoły w godz. 11.30-16.00 (możliwe trzy odwozy dziennie na jednym zadaniu), d)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. e)rozliczenie finansowe nastąpi w oparciu o ilość faktycznie zamówionych biletów miesięcznych i ich cenę jednostkową (brutto) - podaną w ofercie. Rozliczenie będzie dokonywane w cyklu miesięcznym. f)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. g)opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. h)Wykonawca zamówienia w ramach zawartej umowy zapewni bezpłatny przejazd opiekunom. i)Wykonawca zobowiązany jest dowieźć opiekuna na przystanek rozpoczynający dane zadanie w przypadku gdy przystanek ten umiejscowiony jest poza Żninem. j.)Wykonawca zobowiązany jest dowieźć opiekuna do Żnina w sytuacji, gdy przystanek na którym kończy się zadanie w danym dniu znajduje się poza Żninem..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy. - załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ w przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów - załącznik nr 6 do SIWZ w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich- zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty - załącznik nr 5 do SIWZ pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane) wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, które oceniane będą w odniesieniu do nich jako całości, z zachowaniem zapisów SIWZ w tym zakresie.. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty wymienione w pkt 1,4,5,6,7,8 - muszą złożyć wszyscy członkowie konsorcjum. Pozostałe wymagane dokumenty może złożyć tylko jeden z członków konsorcjum.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zmiany treści umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 2) gdy zmiany postanowień umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji umowy, 3) zmiany danych Wykonawcy, takich jak zmiana adresu, konta bankowego, osób reprezentujących. 4) zmiany stanowią następstwo okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności przez wstrzymanie dowozu uczniów przez Zamawiającego, 5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonywania usługi, np. będące następstwem działania organów administracji. 3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części usługi będącej przedmiotem umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę, którą Wykonawca wykonał w oparciu o bazę cen z przetargu. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.znin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żninie, ul.700-lecia 39, 88-400 Żnin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 12:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE, UL.700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN Biuro Burmistrza- pokój nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa nr 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa nr 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa nr 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa nr 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa nr 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa nr 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Trasa nr 7.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Trasa nr 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Trasa nr 9.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Trasa 10.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Trasa nr 11.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Trasa nr 12.