Niemodlin: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
Numer ogłoszenia: 176251 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów w okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. wraz z zapewnieniem opieki w obrębie następujących tras: TRASA 1 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie oraz obwodu Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ Szacunkowa liczba uczniów uprawnionych na trasie: 32 Dzienna liczba kilometrów: 42 TRASA 2 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie oraz obwodu Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do SIWZ. Szacunkowa liczba uczniów uprawnionych na trasie: 44 Dzienna liczba kilometrów: 42 TRASA 3 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej w Rogach, Graczach, obwodu Publicznego Gimnazjum w Graczach, obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie oraz obwodu Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do SIWZ (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne - przy liczbie uczniów oznaczonymi w SIWZ jako 0). Szacunkowa liczba uczniów uprawnionych na trasie: 23 do Graczy / 43 do Rogów Dzienna liczba kilometrów: 81 TRASA 4 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej w Rogach, obwodu Publicznego Gimnazjum w Graczach, obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie oraz obwodu Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do SIWZ. Szacunkowa liczba uczniów uprawnionych na trasie: 2 do Rogów / 15 do Graczy / 6 do PSP Nr 2 w Niemodlinie / 13 do PG ZS w Niemodlinie. Dzienna liczba kilometrów: 79 TRASA 5 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej w Graczach, obwodu Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do SIWZ. Szacunkowa liczba uczniów uprawnionych na trasie: 49 do Graczy / 38 do PSP Nr 1 oraz 18 do PG ZS w Niemodlinie. Dzienna liczba kilometrów: 62 Ogółem liczba kilometrów: 306 (liczone tylko przejazdy z uczniami i bez dojazdu z bazy do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu oraz bez zjazdu do miejsca garażowania po zakończeniu przewozów). TRASA 6 - dodatkowy kurs raz w tygodniu - realizowany w każdą środę, przez cały rok 2016 (za wyjątkiem dni świątecznych) o łącznej liczbie 61 kilometrów (bez konieczności zapewnienia opieki) - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do SIWZ. UWAGA! W ramach dowozów realizowane będą również dowozy uczniów na zajęcia poza obiektami szkolnymi oraz wyjazdy na konkursy, zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe itp. bez dodatkowych opłat, w liczbie minimum 2 000 km (w skali roku szkolnego) w ciągu trwania umowy. Wyjazdy realizowane zazwyczaj w soboty. Opiekę nad uczniami w czasie przewozu będą sprawowali nauczyciele. O konieczności wykonania dowozu Zamawiający bezpośrednio powiadomi Wykonawcę, z minimum trzydniowym wyprzedzeniem..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 63.51.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Należy wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) dowód wniesienia wadium, 2) wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ, 3) wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom wg. zał. nr 6 do SIWZ /jeżeli dotyczy/. 4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, na których wiedzy, doświadczeniu i osobach, Wykonawca będzie polegał do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ /jeżeli dotyczy/.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających dokonanie takiej zmiany, a dotyczących: 1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; 3) siły wyższej; 4) zmian organizacyjnych struktury wewnętrznej Wykonawcy lub Zamawiającego; 5) zmiany w zakresie wykazanych pojazdów, kierowców i opiekunów (pod warunkiem spełniania wymagań określonych w SIWZ); 6) zmiany przepisów regulujących zakres umowy; 7) zmiany przebiegu tras i rozkładu jazdy, 8) zmiany liczby dowożonych dzieci; 9) zmian godzin rozkładów jazdy będących załącznikami od Nr 11 do Nr 15 do SIWZ; 10) zmiany podatku VAT. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niemodlin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat Zakładu Ekonomiczno - Finansowego Oświaty w Niemodlinie, pok. 58, III piętro; budynek Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Zakładu Ekonomiczno - Finansowego Oświaty w Niemodlinie, pok. 58, III piętro ; budynek Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie