Prażmów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
Numer ogłoszenia: 176333 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów , ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, woj. mazowieckie, tel. 022 7270177, faks 022 7270522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli znajdujących się poza terenem Gminy Prażmów. Zakres dowozu obejmuje następujące trasy: I Trasa Trzynastu uczniów do dowozu: Nowy Prażmów, ul. Główna, Dobrzenica ul. Poprzeczna, Bronisławów ul. Kalinowa (dziecko na wózku inwalidzkim), Biały Ług ul. Różana , Gabryelin ul. Akacjowa, ul. Leśna Uwieliny ul. Główna, - 4 uczniów, ul. Osiedlowa - 2 uczniów, Ustanów ul. Opłotkowa do Łbisk ul. Chrobrego 80 i Piaseczna ul. Szpitalna 2. Razem do przejechania 260 km tygodniowo, średnio dziennie około 52 km. II Trasa Troje uczniów do dowozu Uwieliny ul. Szkolna, Jaroszowa Wola ul. Leśna , Bronisławów ul. Miła do Warszawy ul. Bonifacego 10 i ul. Zakroczymska 6. Razem do przejechania 635 km, średnio dziennie 127 km., Z tym, że Dziecko z Uwielin ul. Szkolna będzie zawożone do placówki w poniedziałek i odbierane w piątek po zajęciach. III Trasa Dowóz indywidualny dziecka Biały Ług ul. Różana do Warszawy ul. Kopińska 6/10 Razem do przejechania tygodniowo 360 km., tj. średnio dziennie 72 km..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (jeżeli wykonawca wykonuje zamówienie wykorzystując własne zasoby bez udziału innych podmiotów, załącznika tego nie załącza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewiduje się następujące zmiany umowy: 1. W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby dzieci w czasie trwania roku szkolnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 2. W przypadku rezygnacji jednego lub większej liczby dzieci o których mowa w §1 ust. 4 umowy. Zamawiający zastrzega sobie, w razie wystąpienia takiej konieczności, możliwość uzupełnienia listy dowożonych dzieci o nowe osoby, przy zachowaniu ryczałtowej dziennej ceny brutto za przewóz jednego dziecka, pod warunkiem, że ogólna liczba dowożonych dzieci po przedstawieniu dodatkowych osób nie będzie większa od liczby dzieci wskazanych w §1 ust. 2 umowy. 3. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania jednego lub większej liczby dowożonych dzieci (w granicach Gminy Prażmów) lub zmiany przedszkola/szkoły /placówki, do której dzieci będą dowożone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany odpowiednich adresów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu ryczałtowej dziennej ceny brutto za przewóz jednego dziecka.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prazmow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 12:00, miejsce: ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów - kancelaria..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie