Zwierzyniec: Dowożenie dzieci do szkół specjalnych w Zamościu.
Numer ogłoszenia: 176819 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwierzyniec , Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie, tel. 084 6872011 w. 37, faks 084 6872011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie dzieci do szkół specjalnych w Zamościu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zwierzyniec do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych KROK ZA KROKIEM, ośrodka szkolno - wychowawczego oraz innych szkół w Zamościu, w roku 2014. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności: 1) ustawa z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1137, z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 06.09.2001 roku o Transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1265, z późn. zm.) 3) ustawa z dnia 15.11.1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 16.04.2004 roku o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - Księga Trzecia Tytuł XXV Umowa przewozu, 6) rozporządzenie z dnia 31.12.2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262). 1) Przewozy odbywać się będą w godzinach 6:30 - 18:00 w dni nauki szkolnej. Szczegółowy harmonogram przewozów na poszczególnych trasach zostanie ustalony z Wykonawcą po utworzeniu planów zajęć lekcyjnych w placówkach. 2) Harmonogram będzie zawierał wykaz wskazanych przez Zamawiającego przystanków początkowych, pośrednich i końcowych oraz czasy przyjazdów i odjazdów pojazdów ze wskazanych przystanków. 3) Harmonogram będzie podlegał nowelizacji każdorazowo po zmianie planów zajęć lekcyjnych. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje transport dzieci do szkoły w Zamościu i z powrotem (jeden kurs) w dni nauki szkolnej z następujących miejscowości: Zwierzyniec 2 Obrocz 3 Topólcza 1 Bagno 1 Wywłoczka 2 Żurawnica 1 Zwierzyniec - Dom Dziecka nr 1 2 Zwierzyniec - Dom Dziecka nr 2 3 Sochy 1 Guciów 1 Ksężpol - ze Zwierzyńca 1 Tereszpol - z Soch 2 RAZEM 20 5) Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie (na własny koszt) wizji lokalnej miejsca świadczenia usług. Wykonawca po złożeniu oferty nie może powoływać się na żadne okoliczności związane z własnym zaniechaniem dotyczącym faktu nie dokonania wizji lokalnej. 6) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie określonym w złożonej ofercie. 7) Pojazdy muszą posiadać: a) ilość miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, zapewniającą przewóz wszystkich dzieci na danej trasie wraz z opiekunem, b) urządzenie w postaci specjalistycznego podnośnika lub wjazdu - pochylni umożliwiającego zajęcie miejsca osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, jak również osprzęt zapewniający możliwość unieruchomienia przewożonych wózków, c) dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do ruchu, d) aktualne co do zakresu terytorialnego wypisy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, e) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy wykonawcy; 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; 5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych; 6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 7) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 8) Wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwierzyniec.bip-gov.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pok. nr 6..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie