Warszawa: Druk materiałów na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III - zamówienie uzupełniające II
Numer ogłoszenia: 176345 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 345 37 00, faks 22 345 37 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Edukacja; Oświata.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk materiałów na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III - zamówienie uzupełniające II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Druk materiałów na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III - zamówienie uzupełniające II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej: a) Opracowanie graficzne i przygotowanie trzech publikacji do druku; b) Pierwszą korektę i redakcję językową (przed składem) trzech publikacji; c) Drugą korektę i redakcję językową (po składzie) trzech publikacji; d) Skład i łamanie środka trzech publikacji; e) Archiwizowanie trzech publikacji; f) Druk i oprawa trzech publikacji. Publikacje mają nadane numery ISBN. Zamawiający wraz z przekazaniem publikacji do opracowania przekaże Wykonawcy każdorazowo numery ISBN, które umieszczone będą na poszczególnych publikacjach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.82.40.00-6, 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41948,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę