Wadowice: Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice, w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K.
Numer ogłoszenia: 176425 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki , ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice, w ramach utrzymania ciągłości ruchu na drodze powiatowej nr 1774K..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonywaniem i utrzymywaniem przeprawy promowej na rzece Wisła, w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w m. Spytkowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Wykonawca odpowiedzialny jest za: 1. zapewnienie przeprawy w okresie miesięcy IV - IX w godzinach 5.00 - 23.00, w okresie miesięcy I - III oraz X - XII w godzinach 5.00 - 18.00, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb korzystających z przeprawy promowej; 2. utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej pływaka promu i całej przeprawy promowej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr WOŚ-62230-14-08 z dnia 22.04.2008 r. oraz obowiązującymi przepisami w zakresie żeglugi śródlądowej, zawartymi m.in. w informatorze Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie; zgodnie z bieżącymi wytycznymi i zaleceniami organów Kontroli i Nadzoru, przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.) oraz Rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. Nr 110, poz. 731) i z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072), przez cały okres trwania umowy; 3. zapewnienie paliwa do silnika napędowego przez cały okres obowiązywania umowy wraz z zakupem i wymianą innych materiałów niezbędnych do wykonywania przewozów, takich jak: oleje, smary itp.; 4. utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej silnika i całego mechanizmu napędowego poprzez bieżącą obsługę oraz prace remontowe, w tym remonty kapitalne, w celu zapewnienia ciągłości przeprawy; w przypadku nieskuteczności napraw - zakup nowych elementów napędowych promu (m. in. silnika, skrzyni biegów, reduktora, itp.). W przypadku zakupu nowych elementów napędowych, dotychczasowe urządzenia należy dostarczyć do bazy terenowej Wydziału Dróg Powiatowych w Wadowicach, ul. Wałowa 30. Nowe elementy pozostaną na wyposażeniu przeprawy promowej do dyspozycji Zamawiającego po zakończeniu umowy; 5. zakupy lin fi 14 i fi 22 wraz z transportem i założeniem, w miarę potrzeb; o każdorazowym zakupie lin należy pisemnie poinformować Zamawiającego; 6. wykonywanie drobnych robót remontowych i konserwacyjnych pływaka promu i łodzi towarzyszącej oraz urządzeń napędowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, szlabanów, dojazdów w obrębie szlabanów stałych i całej przeprawy promowej, w tym uzupełnianie drobnego wyposażenia promu (rękawice, gwoździe, wiadra, piasek itp.); 7. wykonywanie napraw przeprawy promowej oraz jej wyposażenia w celu utrzymania ciągłości przeprawy, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu prac do realizacji wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem i wyceną w sytuacjach awaryjnych, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, poza istniejącymi gwarancjami i nie z winy wykonawcy przewozów. Koszty tych prac, po ich akceptacji, ponosi Zamawiający, przy zastosowaniu upustu w wysokości udzielonego procentu od wartości brutto wykonanych prac. Ostateczny zakres prac zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę protokolarnie; 8. utrzymanie czystości, ładu, porządku na pływaku, na całej przeprawie promowej i w pobliżu, a także utrzymanie oznakowania związanego z ruchem drogowym i transportem wodnym oraz tablic informacyjno - porządkowych dla korzystających z przeprawy, jak również schludności wyglądu załogi promu; 9.informowanie o przerwach w pracy promu zarówno Zamawiającego jak i użytkowników przeprawy; 10. każdorazowe zabezpieczenie oraz stały nadzór nad przeprawą promową, tj.: pływak promu, szlabany i pozostałe urządzenia, w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych: powodzi, kry lodowej, wiatru itp.; 11. zabezpieczenie przeprawy promowej w okresie niekursowania; 12. odśnieżanie dojazdów do promu, a także pomiędzy zaporami drogowymi i korytem rzeki oraz pływaka promu. W okresie gołoledzi na powyżej podanym odcinku przeprawy należy prowadzić posypywanie piaskiem, kruszywem lub innymi dostępnymi i dopuszczonymi środkami przeciwpoślizgowymi; 13. stałą obsługę szlabanów i sygnalizacji świetlnej; 14. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich przerw w pracy promu wynikłych z przeglądów technicznych, awarii, zbyt wysokiego lub niskiego stanu wody itp.; 15. zgłaszanie o wszystkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń napędowych pływaka i innych stwierdzonych usterkach, mogących mieć wpływ na ciągłość wykonywanej przeprawy; 16. posiadanie telefonu komórkowego i ponoszenie wszelkich kosztów z nim związanych, celem zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym; 17. pobieranie opłat za przeprawy promowe na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, potwierdzone każdorazowo wręczeniem biletu wg stawek zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach. Cennik opłat za przeprawy promem winien być umieszczony na przeprawie promowej; odpowiedzialność za pobranie opłaty i wydanie biletu spoczywa na obsługującym przeprawę 18. przekazywanie Zamawiającemu na rachunek bankowy należności z tytułu pobranych opłat za przeprawy promowe, w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, z jednoczesnym przedkładaniem wydanych biletów. Po dokonaniu ich analizy bilety zostaną zwrócone Wykonawcy. Wykonawca przechowuje oryginały biletów; 19. zabezpieczenie warunków socjalnych dla obsługi promu (np. barakowóz); 20. zapewnienie warunków BHP; 21. prowadzenie ewidencji, dokonywanie przeglądów i kontroli oraz poddawanie się kontroli wykonywanej przez jednostki do tego upoważnione; 22. ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na czas trwania umowy; 23. prawidłową i bezpieczną eksploatację promu i łodzi towarzyszącej oraz bierze odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich powstałe z wypadków na promie, a także za powstałe szkody związane z niewłaściwą eksploatacją promu; 24. dysponowanie osobami z uprawnieniami do dokonywania przewozów; 25. posiadanie przez obsługę promu aktualnych badań lekarskich, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.11.2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. nr 199 poz. 1949); 26. uwzględnienie całkowitego czasu niezbędnego do prawidłowego prowadzenia przeprawy, przede wszystkim uwzględniając niezbędny czas potrzebny obsłudze na uruchomienie i zamknięcie przeprawy oraz bieżącą konserwację na co dzień biorąc pod uwagę godziny kursowania promu wyznaczone dla użytkowników przeprawy. 27. pozostawienie na przeprawie promowej do dyspozycji Zamawiającego wymienionych istotnych elementów wyposażenia oraz zamontowanych lin po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania. 28. w przypadku poboru energii elektrycznej wykonanie przyłącza energetycznego wraz z ponoszeniem kosztów tego poboru za wyjątkiem sygnalizacji oraz oświetlenia promu..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.61.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć okresów i godzin kursowania promu. Wynagrodzenie wówczas zostanie ustalone proporcjonalnie według stawek miesięcznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie