Tomaszów Mazowiecki: Geodezyjne Wyznaczenie punktów granicznych
Numer ogłoszenia: 176683 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291682 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tomaszowski, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 7242127, faks 44 725 28 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Geodezyjne Wyznaczenie punktów granicznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych. Zamówienie składa się z dwóch odrębnych zadań: Zadanie Nr 1: Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 280 w obrębie 0008 Glinnik Nowy o powierzchni 0,08 ha, w gminie Lubochnia. Powyższe ma na celu: ustalenie przebiegu granicy działki nr 280 w obrębie 0008 Glinnik Nowy, gminie Lubochnia (w szczególności pomiędzy działką ewidencyjną nr 281 w obrębie 0008 Glinnik Nowy). Zadanie Nr 2: Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych działki nr 351/4 w obrębie 0009 Komorów (ul. Tomaszowska 11) o powierzchni 0,0883 ha, w gminie Tomaszów Mazowiecki. Powyższe ma na celu: ustalenie przebiegu granicy działki nr 351/4 w obrębie 0009 Komorów (w szczególności w odniesieniu do wolnostojącego blaszanego garażu). Wyznaczenie położenia punktów granicznych, a tym samym przebiegu granic ww. w zadaniu 1 i zadaniu 2 działek ma na celu podjęcie czynności zmierzających do sprzedaży tych nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargu publicznego nieograniczonego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie Nr 1: Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 280 w obrębie 0008 Glinnik Nowy o powierzchni 0,08 ha, w gminie Lubochnia. Powyższe ma na celu: ustalenie przebiegu granicy działki nr 280 w obrębie 0008 Glinnik Nowy, gminie Lubochnia (w szczególności pomiędzy działką ewidencyjną nr 281 w obrębie 0008 Glinnik Nowy).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie Nr 2: Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych działki nr 351/4 w obrębie 0009 Komorów (ul. Tomaszowska 11) o powierzchni 0,0883 ha, w gminie Tomaszów Mazowiecki. Powyższe ma na celu: ustalenie przebiegu granicy działki nr 351/4 w obrębie 0009 Komorów (w szczególności w odniesieniu do wolnostojącego blaszanego garażu).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ