Radziejów: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-17/2015.
Numer ogłoszenia: 176769 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2853631, faks 054 2853701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-17/2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Radziejowie będących w grupie taryfowej B21. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi: 1 057,506 MWh. 2.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do wyżej przywołanej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623), Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IriESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 3.Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowego - rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Taryfy Sprzedawcy..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Przedmiotem Umowy jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 2. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy. Cena energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej określona przez Wykonawcę, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji przeprowadza się zgodnie z zawartą Umową oraz odpowiednio Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego według stawek i opłat zawartych odpowiednie w aktualnej taryfie OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 4. Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie odczytów, w terminie płatności wskazanym w ofercie. 5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego, vat lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ceny energii elektrycznej zostaną zmienione o kwotę wynikającą w z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, aktualnie obowiązującej Taryfy Sprzedawcy, aktualnie obowiązującej Taryfy OSD, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (Dystrybucyjnej). 7. Wzór umowy Wykonawca załącza do oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalradziejow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Administracji i Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów - lokal nr 2-102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 12:45, miejsce: Dział Administracji i Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów - lokal nr 2-102..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie