Olsztyn: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 176233 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274764 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3, 79.95.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302610,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ