Krynica-Zdrój: Kompleksowa usługa magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4
Numer ogłoszenia: 176887 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 4712395, faks 018 4715081 , strona internetowa www.ukz-uzdrowisko.krynica.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Powierzchnia magazynowa od 300 m2 z możliwością zwiększenia do 1300 m2 w pomieszczeniach krytych, zamkniętych o ograniczonym dostępie światła - ogrzewana (temp. 4 - 20 °C) W miesiącach od luty do czerwiec 2016 możliwość zwiększenia powierzchni magazynowej o dodatkowe 1500 m2 Odległość magazynu buforowego od Zakładu Produkującego Zamawiającego znajdującego się w Krynicy Zdroju - max. 160 km Lokalizacja magazynu na trasie Krynica-Nowy Sącz- Kraków lub Krynica- Nowy Sącz- Tarnów Lokalizacja magazynu w nie większej odległości niż 2000 metrów od głównej drogi Produkty muszą być magazynowane w warunkach wykluczających zanieczyszczenia mikroorganizmami, pogorszeniem się jego jakości lub uszkodzeniem opakowania. Wykonawca przyjmujący towar ma zapewnić dojazd do magazynu . Wykonawca ma zapewnić czystość i porządek w Magazynie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją powierzchni magazynowych Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją sprzętu niezbędnego do wykonywania usługi magazynowej Wykonawca na własny koszt dokonuje: - Rozładunku towaru Zamawiającego do składowania z pojazdu, - Ustawienia towaru Zamawiającego do składowania na powierzchni składowej, - Załadunku towaru Zamawiającego na pojazd. - Komplementowania na paletach towaru różnego asortymentu wg zamówienia Produkt gotowy Zamawiającego, z wyłączeniem kartonów bag in box, składowany będzie przez Wykonawcę piętrowo, do 2 palet wysokości (dublowany). Rozładunek i załadunek towarów Zamawiającego z pojazdów i na pojazdy będzie dokonywany przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę Odbiór towarów przez Zamawiającego będzie dokonywany na podstawie specyfikacji załadunku przedłożonej przez Zamawiającego faxem lub e-maile, określającej w szczególności rodzaj, ilość, oznaczenie i sposób opakowania towaru odebranego przez Zamawiającego oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru tego towaru. Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt komplementacji towarów na podstawie specyfikacji przedłożonej przez Zamawiającego Wykonawca lub jego podmioty ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im przez Zamawiającego wody mineralne i opakowania od momentu rozładunku w magazynie Wykonawcy do momentu załadunku towaru z magazynu na wskazany środek transportu Wykonawca w dniu podpisania umowy musi posiadać aktualną polisę Ubezpieczenia OC magazynów i towarów w nich przechowywanych na kwotę min. 100.000,00 zł Termin płatności za usługę magazynową nastąpi po 60 dniach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.12.00.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA