Krynica-Zdrój: Kompleksowa usługa magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4
Numer ogłoszenia: 176915 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. , ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 4712395, faks 018 4715081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Powierzchnia magazynowa od 300 m2 z możliwością zwiększenia do 1300 m2 w pomieszczeniach krytych, zamkniętych o ograniczonym dostępie światła - ogrzewana (temp. 4 - 20 °C) W miesiącach od luty do czerwiec 2016 możliwość zwiększenia powierzchni magazynowej o dodatkowe 1500 m2 Odległość magazynu buforowego od Zakładu Produkującego Zamawiającego znajdującego się w Krynicy Zdroju - max. 160 km Lokalizacja magazynu na trasie Krynica-Nowy Sącz- Kraków lub Krynica- Nowy Sącz- Tarnów. Lokalizacja magazynu w nie większej odległości niż 2000 metrów od głównej drogi Produkty muszą być magazynowane w warunkach wykluczających zanieczyszczenia mikroorganizmami, pogorszeniem się jego jakości lub uszkodzeniem opakowania. Wykonawca przyjmujący towar ma zapewnić dojazd do magazynu . Wykonawca ma zapewnić czystość i porządek w Magazynie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją powierzchni magazynowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją sprzętu niezbędnego do wykonywania usługi magazynowej Wykonawca na własny koszt dokonuje: - Rozładunku towaru Zamawiającego do składowania z pojazdu, - Ustawienia towaru Zamawiającego do składowania na powierzchni składowej, - Załadunku towaru Zamawiającego na pojazd. - Komplementowania na paletach towaru różnego asortymentu wg zamówienia Produkt gotowy Zamawiającego, z wyłączeniem kartonów bag in box, składowany będzie przez Wykonawcę piętrowo, do 2 palet wysokości (dublowany). Rozładunek i załadunek towarów Zamawiającego z pojazdów i na pojazdy będzie dokonywany przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę Odbiór towarów przez Zamawiającego będzie dokonywany na podstawie specyfikacji załadunku przedłożonej przez Zamawiającego faxem lub e-maile, określającej w szczególności rodzaj, ilość, oznaczenie i sposób opakowania towaru odebranego przez Zamawiającego oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru tego towaru. Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt komplementacji towarów na podstawie specyfikacji przedłożonej przez Zamawiającego Wykonawca lub jego podmioty ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im przez Zamawiającego wody mineralne i opakowania od momentu rozładunku w magazynie Wykonawcy do momentu załadunku towaru z magazynu na wskazany środek transportu Wykonawca w dniu podpisania umowy musi posiadać aktualną polisę Ubezpieczenia OC magazynów i towarów w nich przechowywanych na kwotę min. 100.000,00 zł Termin płatności za usługę magazynową nastąpi po 60 dniach. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania na niezmienionym poziomie cen netto określonych w ofercie przetargowej przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza możliwość jego zmniejszenia lub zwiększenia w granicach +/- 30 %. przedmiotowego zakresu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności ubezpieczenia powierzchni magazynowej i towarów minimum do kwoty 200.000,00 zł. Polisy ubezpieczeniowe w tym zakresie wybrany Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Usługi magazynowania mają być wykonywane zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego, Ustawą z 25 sierpnia 2006r (Dz.U nr 136,poz.914 z póź.zm), Rozporządzeniem WE nr 852/2004r parlamentu europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.12.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. IV.3.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów ważności dokumentu, zawarty w pkt. IV.2.2) SIWZ stosuje się odpowiednio

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach: - zmiany sposobu realizacji zamówienia oraz jego zwiększenie lub zmniejszenie do 30 % całkowitej wartości zamówienia ze względów technicznych, organizacyjnych i osobowych lub ze względu na zasadę gospodarności, celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych. - rozwiązania umowy wraz z upływem, czasu na jaki została zawarta lub wraz z wyczerpaniem całkowitej wartości umowy brutto. - wypowiedzenia umowy w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy oraz nie dotrzymania terminów załatwiania reklamacji, a także w innych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w zakresie zmiany urzędowej podatku od towarów i usług VAT, gdy zmiany te nie były ogłoszone w dzienniku ustaw w dniu składania ofert przetargowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4 ;33-380 Krynica-Zdrój ; sekretariat pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną - adres: e-mail: sekretariat@kryniczanka.pl. lub faksową - nr faksu: 18 471 50 81. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie