Bogatynia: Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia.
Numer ogłoszenia: 176483 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 75 7725110, 7725370, faks 75 7725109, 7725379.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest wybór zwycięskiego projektu (główna nagroda), którego Autor (zespół autorski) - Uczestnik konkursu, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z pracą konkursową. Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji budowlanej Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia i obejmuje: a) w części realizacyjnej, opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej przebudowy obszaru centrum w granicach terenu inwestycji oznaczonej na załączniku graficznym b) w części studialnej - opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej terenów przyległych do terenów inwestycji w granicach opracowania studialnego, oznaczonych na załączniku graficznym G-1. Organizator konkursu ma na celu wyłonienie w drodze konkursu, poprzez porównanie wielu prac, optymalnego rozwiązania projektowego, którego realizacja będzie znaczącym krokiem w procesie rewitalizacji centrum Bogatyni. Rozszerzenie granic opracowania o tereny przyległe do centrum pozwoli na uzmysłowienie Samorządowi możliwości przekształceń, rozbudowy, możliwości inwestycyjnych, w tym na działkach komunalnych, stworzenie nowej jakości kompozycyjnej i funkcjonalnej. Celem nadrzędnym konkursu jest ożywienie oraz nadanie rewitalizowanemu terenowi takich funkcji, aby stał się on atrakcyjnym miejscem o charakterze usługowo-kulturalno-rekreacyjnym. Rozwiązania studialne w obszarze terenów przyległych do terenu inwestycji, pozostających poza problematyką objętą ewentualnym zamówieniem publicznym, będą mogły być wykorzystane w planowaniu miejscowym, z zachowaniem osobistych praw autorskich nagrodzonych i wyróżnionych autorów we wszystkich fazach wykorzystania. Szczegółowy zakres został określony w części II Regulaminu Konkursu - Wytyczne programowo - przestrzenne.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.00.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY