Muszyna: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami.
Numer ogłoszenia: 177119 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26445 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie, tel. 18 4714009, faks 18 4777921.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: : 1.1.Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynku wraz z przyległymi ulicami. Obszar objęty rewitalizacją (załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu) obejmuje ul. Kościelną, Rynek, ul. Kity, ul. Wąską, ul. Krótką, ul. Krzywą, ul. Rolanda oraz częściowo ul. Piłsudskiego i ul. Ogrodową. Konkursem objęty jest obszar całego Rynku oraz obszary i wnętrza przylegające do pasa drogowego: 1)Ulica Kościelna z placem targowym i ul. Kity stanowiące oś układu urbanistycznego, 2)Ulica Piłsudskiego na odcinku rynek ul. Ogrodowa - zabudowana jak zachodnia pierzeja rynku, 3)Ulica Piłsudskiego na odcinku ul. Ogrodowa do przejazdu kolejowego, 4)ul. Krzywa, ul. Krótka, ul. Wąska - ulice te stanowią łączniki między głównymi ulicami miasta, 5)ul. Rolanda - ulica bezpośrednio przylegająca do centrum pełni funkcję łącznika między rynkiem, a ul. Kościelną, 6)Teren zielony przylegający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wyżej wymieniony zakres koncepcji został zaznaczony na mapie stanowiącej Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. Materiałami pomocnymi do opracowania koncepcji jest opracowanie Bogusława Krasnowolskiego Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV w. część I i II wydanie z roku 2004.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.21.00.00-3, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 5

IV.2) NAGRODY

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

IV.2.2) Wartość nagrody

IV.2) NAGRODY

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

IV.2.2) Wartość nagrody

IV.2) NAGRODY

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

IV.2.2) Wartość nagrody

IV.2) NAGRODY

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

IV.2.2) Wartość nagrody

IV.2) NAGRODY

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

IV.2.2) Wartość nagrody