Olsztyn: Korekta edytorska treści, przygotowanie do druku oraz druk folderu pn. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz mapy turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zaznaczonym Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 176383 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145407 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5219100, faks 089 5219109, 5219849.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Korekta edytorska treści, przygotowanie do druku oraz druk folderu pn. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz mapy turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zaznaczonym Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Korekta edytorska treści, przygotowanie do druku oraz druk folderu pn. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz mapy turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zaznaczonym Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12331,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ