Warszawa: Kupno i dostawa analizatora biochemicznego dla Instytutu Sportu w Warszawie
Numer ogłoszenia: 176167 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170297 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 569 99 14, faks 22 569 99 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kupno i dostawa analizatora biochemicznego dla Instytutu Sportu w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja z uruchomieniem stacjonarnego analizatora biochemicznego umożliwiającego w szczególności pomiar rozpuszczalnych receptorów transferryny (sTfR), według specyfikacji technicznej zawartej poniżej, dla potrzeb Zakładu Biochemii Instytutu Sportu w Warszawie. Dostarczone urządzenie musi fabrycznie nowe (rok produkcji 2015 i nie powystawowe), kompletne, oznakowane, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz właściwe opakowanie. Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie prawidłowej, bezpiecznej i racjonalnej eksploatacji urządzenia nastąpi w miejscu zamontowania w Zakładzie Biochemii Instytutu Sportu w Warszawie, zakończone protokołem szkolenia. Producent urządzenia musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kupno i dostawa analizatora biochemicznego dla Instytutu Sportu w Warszawie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152032,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ