Oława: Modernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy 1 Maja 23 w Oławie.
Numer ogłoszenia: 176237 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160237 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Oława, Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 303 55 01, faks 71 303 55 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy 1 Maja 23 w Oławie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: - remont pokrycia dachowego - wymiana wyłazu dachowego - usunięcie z elewacji anten telewizyjnych i satelitarnych - remont schodów wewnętrznych - wykonanie odprowadzenia wód opadowych - wykonanie wentylacji grawitacyjnej lokali mieszkalnych - remont elewacji budynku z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, usunięciem zawilgocenia murów, wykonaniem termomodernizacji - remont schodów zewnętrznych - wykonanie opaski wokół budynku - wymiana stolarki okiennej w piwnicy wraz z montażem nawietrzaków - wykonanie nawiewników w mieszkaniach - wymiana drzwi wejściowych do budynku - usunięcie zawilgocenia i zagrzybienia ścian w piwnicy - wykonanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego - wymiana WLZ na klatce schodowej wraz z WLZ do mieszkań - wymiana instalacji oświetlenia na klatce schodowej piwnicy i montaż oświetlenia zewnętrznego - montaż domofonu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210171,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ