Legnica: Modernizacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy do aktualnych norm i przepisów przeciwpożarowych
Numer ogłoszenia: 176255 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148043 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Legnickiego, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7243560, faks 076 7243406.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy do aktualnych norm i przepisów przeciwpożarowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy do aktualnych norm i przepisów przeciwpożarowych. Zakres zamówienia obejmuje również serwis systemu stanowiącego przedmiot zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00-8, 45.31.17.30-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 784419,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ