Niemce: NIEMCE - partnerstwo na rzecz e-integracji - dostawa laptopów i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 177129 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159517 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, woj. lubelskie, tel. 81 7561521, faks 81 7561790.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NIEMCE - partnerstwo na rzecz e-integracji - dostawa laptopów i oprogramowania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: NIEMCE - partnerstwo na rzecz e-integracji - dostawa laptopów i oprogramowania.Dostawa fabrycznie nowych, instalacja, podłączenie do Internetu, konfiguracja i uruchomienie i ubezpieczenie 50 szt. laptopów z oprogramowaniem o parametrach minimalnych nie gorszych niż określone w Załączniku nr 5 do SIWZ, w tym ich serwis.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.20.00.00-1, 51.60.00.00-8, 45.31.43.20-0, 48.62.00.00-0, 48.62.40.00-8, 50.31.20.00-5, 50.00.00.00-5, 50.30.00.00-8, 50.31.00.00-1, 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ