Oleszno: Naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno - znak postępowania 996/201
Numer ogłoszenia: 176791 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156611 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie, tel. 261474572, faks 261474571.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON - jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno - znak postępowania 996/201.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno - znak postępowania 996/201.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.88.20.00-1, 50.88.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: garnizon Drawsko Pomorskie, garnizon Złocieniec, garnizon Mirosławiec, Nadarzyce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220756,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: garnizon Wałcz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39368,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ