Raków: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raków
Numer ogłoszenia: 176653 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raków , ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3535018, faks 41 3535018.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na: 1.Świadczeniu usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z bezpośrednim transportem odebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - Uchwała Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018. 2. Odbiorze odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Rakowie (baza byłego Zakładu Usług Komunalnych ) 3) Wyposażeniu wszystkich nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Zagospodarowanie we własnym zakresie zebranych na terenie gminy Raków przeterminowanych leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000,00zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Szydłów Oddz. Raków nr konta: 66 8521 1016 2001 0004 7193 0020 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42 poz.275) Oryginał wadium wnoszonego w gwarancjach/poręczeniach należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: - siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy, - wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych ( np. zmiany częstotliwości odbioru odpadów ), - zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków. Cena specyfikacji 10 PLN/szt. Specyfikacja płatna przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Szydłowie, Oddział Raków, Nr 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rakowie; 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1, pokój 14 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie