Staszów: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w okresie od 01.12.2015r do 31.12.2015r.
Numer ogłoszenia: 177025 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166991 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w okresie od 01.12.2015r do 31.12.2015r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do RIPOK regionu piątego stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Staszów w okresie od 01.12.2015r. do 31.12.2015r. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Staszów, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 137 szt. rozstawionych na terenie miasta i gminy gniazd selektywnej zbiórki odpadów (pojemniki typu dzwon o poj. 2,5 m3) oraz ok. 700 szt. (500szt. - miasto, 200 szt. wieś) koszy ulicznych (o poj. 40 l) zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów. A. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Staszów w kontekście odbioru odpadów. 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów wynosi (stan na 02.01.2015r.) - 26 579 (załącznik nr 1) w tym: - Miasto Staszów -15 464; - 35 Sołectw - 11 115; 2. Liczba nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych na teranie Miasta i Gminy Staszów to ok. 5000. 3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych według złożonych deklaracji to ok. 580. 4. Na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: w Staszowie na ul. Wojska Polskiego 3 (warunki korzystania na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów). 5. Powierzchnia gminy - 225,86 km 2. 6. Łączna długość tras, które muszą pokonać pojazdy odbierające odpady w celu jednokrotnego dotarcia do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy wynosi ok. 1533 km. 7. Miesięczna szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów to ok. 500 Mg. B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1155), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 687), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1973), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), Uchwała Nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Staszowie z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012 - 2018, Wykonanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018 z późn. zm. a) Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i nieprzerwane odbieranie i transport do RIPOK regionu piątego zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych segregowanych z terenu Miasta i Gminy Staszów w okresie od 01.12.2015r. do 31.12.2015r. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Staszów, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z 137 szt. rozstawionych na terenie Miasta i Gminy Staszów gniazd selektywnej zbiórki odpadów oraz z ok. 700 szt. (500szt. - miasto, 200 szt. wieś) koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów. b) Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy od Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej wykaz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z których odbierane będą stałe odpady komunalne, utworzony na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykaz rozstawionych na terenie miasta i gminy gniazd selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz ilości koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy (przy ulicach, ciągach pieszych, placach, przystankach). Liczba obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z których należy odbierać odpady może ulegać zmianie w wyniku ruchów ludności, powstawania nowych budynków zamieszkałych oraz nowych punktów niezamieszkałych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady również z nowo powstałych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. c) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. d) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników/kontenerów niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez Wykonawcę. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników/kontenerów, odebraniu worków. e) Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, f) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do jego doręczenia właścicielom nieruchomości i zamieszczenia na swej stronie internetowej, w terminie 5 dni po podpisaniu umowy. g) informowanie (przez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych, h) W zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych: 1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 3) odbieranie odpadów w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00, 4) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, 5) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem się w czasie transportu. i. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną (w postaci elektronicznej) i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. j. W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. k. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres 3 lat po zakończeniu wykonywania zamówienia. l. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. m)Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Staszów na okres miesiąca grudnia 2015r., od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (na wymianę 1 za 1, lub zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców) w przeźroczyste (niebieskie, zielone, żółte) worki 120 l z folii LDPE w ilości około 10 000 szt. Worki muszą być oznaczone napisem Gmina Staszów oraz informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Czytelny opis umieszczony na workach ma ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Koszty wykonania tego obowiązku należy wliczyć do ceny oferty. n) Wykonawca na własny koszt wyposaży na czas trwania umowy altany śmietnikowe oraz wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (załącznik nr 2) na terenie miasta Staszowa w pojemniki/kontenery do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności i w ilości, która umożliwi właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Staszowa właściwe gromadzenie odpadów do momentu opróżniania zgodnie z ustalonymi częstotliwościami. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia liczby pojemników/kontenerów, Wykonawca będzie zobowiązany je zapewnić. Pojemniki/ kontenery muszą posiadać informację o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Pojemniki do selektywnej zbiórki muszą posiadać informację dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów. o) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników/ kontenerów do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, w tym zapewnić mycie i dezynfekcję na własny koszt w zależności od potrzeb. p) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników/kontenerów z odpadami komunalnymi a także uprzątnięcia i odbioru odpadów umieszczonych poza pojemnikiem/kontenerami w altanach śmietnikowych i miejscach gromadzenia odpadów, niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez Wykonawcę czy przez użytkownika. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi wykonawca będzie ponosił wszelkie dodatkowe koszty związane z usunięciem rozerwanych worków jak również uporządkowania terenu. r) Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy Wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników/kontenerów na odpady, Wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. s) Wykonawca zapewni dojazd do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji - wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. t) W przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkały w zabudowie jednorodzinnej oraz właściciel nieruchomości niezamieszkały nie posiada pojemnika na odpady komunalne, Wykonawca umożliwi zainteresowanym właścicielom nieruchomości zakup pojemnika lub wyposaży w pojemniki na podstawie zawarcia z właścicielami nieruchomości umów najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę Staszów z tego tytułu żadnych kosztów. 2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Zgodnie z uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012 - 2018, oraz uchwałą nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018 z późn. zm. - Gmina Staszów należy do 5 regionu gospodarki odpadami komunalnymi, dla którego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz odpady komunalne segregowane zebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Staszów Wykonawca zobowiązany będzie przekazać do RIPOK regionu piątego, lub w przypadku jej awarii do wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego. 3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne: a) z zabudowy jednorodzinnej: na terenie miasta Staszowa - jeden raz w tygodniu; na terenach wiejskich w miesiącu grudniu - jeden raz w miesiącu. b) z zabudowy wielorodzinnej - codziennie z wyjątkiem niedzieli i świąt. c) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu 2) Selektywnie zebrane odpady komunalne: a) z zabudowy jednorodzinnej: na terenie miasta Staszowa - jeden raz w miesiącu; na terenach wiejskich - jeden raz w miesiącu. b) z zabudowy wielorodzinnej - codziennie z wyjątkiem niedzieli i świąt c) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo - workowym. Częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości - zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ. 4. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ 5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ. C. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ. D. Wymagania techniczne - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 8 SIWZ. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 grudnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 135,00 zł/Mg Oferta z najniższą ceną: 135,00 zł/Mg Oferta z najwyższą ceną: 135,00 zł/Mg INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM TERMINEM PŁATNOŚCI: Termin płatności w wybranej ofercie: 21 dni Oferta z najkrótszym zaoferowanym terminem płatności: 21 dni Oferta z najdłuższym zaoferowanym terminem płatności: 21 dni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ