Siedlce: Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedlce z wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Numer ogłoszenia: 176289 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281612 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siedlce, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 633 25 40 wew. 56, faks 25 6323630.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedlce z wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: a) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Siedlce oraz PSZOK-u, b) Transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) W Woli Suchożebrskiej, c) Osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), d) Dostarczenie i ciągłe zapewnienie właścicielom nieruchomości, zakupionych na własny koszt worków do gromadzenia odpadów segregowanych i pozostałych po segregacji. 2) Powierzchnia gminy Siedlce wynosi 141 km2. Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wynosi 17 512 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 31.12.2014r.). W skład Gminy Siedlce wchodzi 35 sołectw. Tabela 1 OPZ. Rodzajów odpadów stanowiących przedmiot zamówienia odbieranych bezpośrednio z nieruchomości 1 komunalne odpady zmieszane (20 03 01) 2 papier i tektura (15 01 01), (20 01 01), metale (15 01 04), (20 01 40), tworzywa sztuczne (15 01 02), (20 01 39), opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 3 szkło (15 01 07), (20 01 02) 4 popiół (20 01 99) 5 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone (20 01 08), (20 02 01), (15 01 01) Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje 2 razy do roku (jeden termin na wiosnę drugi na jesień) w ramach tzw. Akcji Wystawka odbiór odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod: 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) oraz zużyte opony (kod: 16 01 03) wystawionych przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w wyznaczonych w harmonogramie terminach. 3) Na terenie Gminy Siedlce zlokalizowanych jest: - 4980 nieruchomości zamieszkałych w tym 15 o zabudowie wielolokalowej; - ponad 1200 nieruchomości niezamieszkałych w tym ok 100 miejsc użyteczności publicznej (np. przystanki autobusowe). 4) Ilość odpadów oszacowana została zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego, według informacji i analiz aktualnych na dzień publikacji ogłoszenia jak poniżej: Razem średnia miesięczna z ostatnich 18 miesięcy (01.01.2014 r. - 30.06.2015 r.) [Mg] 20 03 01 186,93 15 01 07, 20 01 02 4,98 15 01 01, 20 01 01 16,37 15 01 02, 20 01 39 35,81 20 02 01 6,94 20 01 40 0,74 oraz 20 03 07 - 0,25 Mg, 20 01 35* - 0,10 Mg, 20 01 36 - 0,02 Mg, 17 01 01, 17 01 07 - 14,2 Mg, 16 01 03 - 0,05 Mg. Wykazane dane pochodzą ze sprawozdań przekazywanych Wójtowi Gminy Siedlce przez firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Siedlce. Dane mają charakter czysto informacyjny. 3.1)Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 3.1. Rodzaj i ilość odpadów 1) Miejsce świadczenia usługi: obszar Gminy Siedlce, w skład którego wchodzą miejscowości: Białki, Biel, Błogoszcz, Chodów, Golice, Golice-Kolonia, Grabianów, Grubale, Jagodnia, Joachimów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole Świerczyna, Osiny, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn-Pieńki, Purzec, Pustki, Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Stok Lacki - Folwark, Stok Lacki, Strzała, Topórek, Ujrzanów, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Żytnia, Wólka Leśna, Żelków-Kolonia. Wszystkie miejscowości zlokalizowane są wokół miasta Siedlce. Najdalej położoną miejscowością jest Wólka Leśna w odległości ok. 12 km od centrum miasta. 2) Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Siedlce obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych, wymienionych w tabeli 1 OPZ, od wszystkich właścicieli nieruchomości, zgodnie z bazami nieruchomości udostępnionymi Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do umowy; b) transport zebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadó0)w komunalnych w Woli Suchożebrskiej, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową Nr 49/2015 zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Siedlce a Zakładem Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach. 3.2. Sposób odbierania odpadów komunalnych 1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, c) niezależnie od warunków atmosferycznych, d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych określonych w tabeli nr 1 OPZ wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, gromadzonych w pojemnikach, w tym w workach spełniających minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce. 3) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, w tym w workach odpowiadającym wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce, Wykonawca obowiązany jest do ich odbierania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w pojemniku lub worku do tego celu przeznaczonym tj. w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu. 4) Wykonawca obowiązany jest dostarczać właścicielom nieruchomości, zakupione na własny koszt worki do gromadzenia odpadów segregowanych (papier, plastik, metal; szkło; popiół, biodegradowalne; pozostałości po segregacji): a) dostarczane worki powinny spełniać wymagania określone w § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce, b) ilość dostarczanych właścicielom nieruchomości worków na odpady powinna wynikać z faktycznego zapotrzebowania, c) Wykonawca dostarczy worki na każdą nieruchomość, wyszczególnioną w załączniku nr 9 do SIWZ d) podczas wykonywania czynności odbierania odpadów gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości Wykonawca dostarcza worki odpowiednio oznaczone w ilości zgodnej z ilością worków odebranych z nieruchomości, e) w przypadku gdy dostarczona ilość worków lub ich łączna pojemność okaże się niewystarczająca w danym okresie czasu właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość bezpłatnego dobrania worków we wskazanym miejscu przez Wykonawcę. Worki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych powinny być: wykonane z folii LDPE o grubości 60?m zapewniającej odporność na rozerwanie; o pojemności 120 l; bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska; odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych; półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości; odpowiednio oznaczone nazwa frakcji i opatrzone instrukcją segregowania odpadów. 5) Wykonawca obowiązany jest do zbierania i odbierania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów (altanek śmietnikowych), również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. 6) Wykonawca obowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników znajdujących się przy wiatach przystankowych oraz innych miejsc użyteczności publicznej na których znajduje się pojemnik na odpady komunalne. 7) Wykonawca sprawdzi losowo lecz nie mniej niż 20 nieruchomości w ciągu miesiąca pod kątem segregacji odpadów zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce i złożoną deklaracją. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza dokumentację (np. oświadczenie osoby odbierajacej, fotografię, informację z data i godziną oraz adresem nieruchomości) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 8) Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów oraz środków ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów, gruzu będzie następować z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów po napełnieniu, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 9) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników na odpady wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 3.3. Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości - harmonogram. 1) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną w przepisach uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - a mianowicie: a) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; b) odpady segregowane - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w uchwale Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dniu ustawowo wolnym od pracy. 3) Harmonogram obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 4) Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: a) odbiór odpadów NIESEGREGOWANYCH i SEGREGOWANYCH w ten sam dzień - 2 razy w miesiącu. b) w przypadku, gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w pierwszym następującym po nim dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 5) Zadaniem Wykonawcy jest takie sporządzenie Harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. 6) Harmonogram ponadto: a) powinien być sporządzony na rok kalendarzowy i sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.; c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości. 7) Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego i eksponować go przez cały okres trwania umowy. Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie internetowej. 8) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego. 9) Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca roku na który został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz informowanie właścicieli nieruchomości o zmianie. 10) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 3 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. Zatwierdzenie poprawionego harmonogramu nastąpi w terminie 3 dni od daty dostarczenia. 3.4. Sposób zagospodarowania odpadów Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów z terenu Gminy Siedlce do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową Nr 49/2015 zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Siedlce a Zakładem Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach. 3.5 Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 1) Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 2) Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 3) Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady komunalne ulegające biodegradacji w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 4) Osiągane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, o których mowa w ust.. 1 i 2, obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 5) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w ust. 3, obliczany będzie na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 6) W celu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów, oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnego ułatwienia właścicielom nieruchomości pozbywania się odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, m.in. poprzez: odbieranie w/w odpadów zebranych w sposób selektywny u źródła. 7) Wykonawca może prowadzić działania mające na celu osiągnięcie ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego); 3.5. Wymagania ogólne co do sposobu odbierania odpadów z nieruchomości 1) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: a) zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, b) uprzątnięcie i odbieranie odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. c)odstawienie pojemnika po opróżnieniu w miejsce z którego został odebrany. 2) Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 3)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, innych utrudnień w ruchu, warunków atmosferycznych itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 7)Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania przebiegu pracy pojazdów w terenie za pomocą systemu GPS. 8)Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 3.6. Warunki techniczne wymagane przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami wskazanymi w Tabeli 2 OPZ. 2) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczna nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 3) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 4) Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC - norm Euro 3. Tabela 2 OPZ: Wymagane ilości i rodzaje pojazdów L.p. rodzaj pojazdów wymagana ilość pojazdów 1. pojazdy bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą 3 szt. 2. pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 3 szt. 3. pojazdy do obsługi kontenerów typu KP7 2 szt. 5) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być wyposażone w urządzenia monitoruj ące umożliwiaj ące automatyczne 3.7. Raporty i inne obowiązki informacyjne 3. 7.1. Raporty miesięczne 1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], b) ilości odebranych odpadów papieru [Mg], c) ilości odebranych odpadów metali [Mg], d) ilości odebranych odpadów opakowań wielomateriałowych [Mg], e) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych[Mg], f) ilości odebranych odpadów szkła [Mg], g) ilości odebranych odpadów popiołu [Mg], h) ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji [Mg], i) ilości odebranych odpadów pozostałych po segregacji [Mg], j) adresach nieruchomości, na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce, k) masie odpadów powstałych po mechaniczno - biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12, przekazanych do składowania, l) przebiegu pracy na terenie gminy z systemu GPS zamontowanego w pojeździe przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych. 2) Raporty, o których mowa muszą być przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 3)Raport miesięczny potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy w okresie raportowanym jest podstawą do wystawienie faktury za wykonaną usługę. 3.7.2 Informacje wymagane od Wykonawcy 1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym i niewłaściwym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku gromadzeniu odpadów przez właścicieli nieruchomości, w szczególności ich mieszaniu, niesegregowaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: 2)adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce, 3)zdjęcia w postaci papierowej oraz cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; 4)dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenie przez nich przekazane. 5) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości , na których powstają odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 6) Informacje o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w postaci papierowej oraz elektronicznej. 3.8 Informacja dodatkowe Na wykonawcy zamówienia ciążą obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy oraz wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). 3.9 Przepisy prawa powszechnego obowiązującego mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w: 1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE. L 2008.312.3), 2. Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), 3. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz.21 ze zm.); 4. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 poz.630), 5. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz.1052), 6. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz.645), 7. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676), 8. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 9. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r. 10. Uchwale Nr 212/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023, 11. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce przyjętym uchwałą Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. 12. Uchwale Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 13. Uchwale Nr XV/92/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 14. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.2014 poz.1182 ze zm.). 15. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Innych aktach normatywnych obowiązujących na obszarze Gminy Siedlce.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 777777,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ