Ciechanów: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.
Numer ogłoszenia: 176993 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów , Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 23 6749200, faks 23 672 29 63.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0, 71.35.40.00-4, 71.35.32.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ; b. Informacja o podwykonawcach - według wzoru załącznika nr 8 do siwz; c. Oświadczenia wymienione w rozdziale XII SIWZ; d. Inne dokumenty wymienione w rozdziale XII SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień Umowy, w tym terminów realizacji, w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: 1) zmiany podwykonawców na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację Umowy, 2) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu Umowy spowodowanych uwarunkowaniami formalno-prawnymi lub technicznymi, 3) zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku: a) zgłoszenia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa w § 4 Umowy, b) wstrzymanie realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy, c) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów, d) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, których Wykonawca wykonuje dokumentację. e) gdy, termin wykonania ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień. 4) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umciechanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, Referat ds. Zamówień Publicznych, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godz. 10:15 - w dniu 09.12.2015 r. w sali konferencyjnej ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie