Tarnobrzeg: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej ul. Kopernika w Tarnobrzegu
Numer ogłoszenia: 176177 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tarnobrzega , ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8226570, faks 015 8222504.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej ul. Kopernika w Tarnobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej ul. Kopernika w Tarnobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową. 2.1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wykonanie następujących prac : 1) Przebudowę ul. Kopernika w pasie drogowym obejmującą: Konstrukcję jezdni Rondo typu małe z wyspą centralną o nawierzchni utwardzonej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. 11 Listopada Zjazdy Ciągi piesze z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Miejsca parkingowe Ścieżki rowerowe ( lub ciągi pieszo-rowerowe) Zatoki autobusowe Oświetlenie uliczne Sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Kurasia Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym( w razie konieczności ) Odwodnienie drogi Regulację wysokościową studzienek urządzeń podziemnych Elementy małej architektury , w tym : ławki , kosze na śmieci ,wiaty przystankowe, Wycinkę drzew( w razie potrzeby) Inne prace wynikające z wydanych warunków, opinii i decyzji ( np. decyzji środowiskowych ) 2) Zmianę stałej organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań projektowych 3) Badania natężenia ruchu UWAGA: konieczność zaprojektowania wszystkich w/w elementów należy uzgodnić z Zamawiającym po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami w terenie. 2.2. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmuje: 1. Przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich materiałów do projektowania, w tym : a. Wykonanie wywiadu niwelacyjnego, i innych badań terenowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, b. Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych, w tym map sytuacyjno - wysokościowych w zakresie niezbędnym do celów projektowych z inwentaryzacją wszystkich urządzeń i zieleni. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej - jeżeli zajdzie taka potrzeba, c. Wykonanie aktualnych wypisów i wyrysów działek objętych zakresem projektowym. d. Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów do usunięcia - w razie potrzeby . e. Przygotowanie innych opracowań ,operatów, dokumentów , inwentaryzacji urządzeń i obiektów w zakresie wynikającym z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych - w razie potrzeby) 2. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją zamierzenia inwestycyjnego - o ile zajdzie taka potrzeba. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF, dwg) 3.Przygotowanie wniosków do użytkowników mediów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych włączenia, budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej, 4. Uzyskanie innych opinii,decyzji i uzgodnień, wymaganych potrzebami projektowymi i przyjętymi rozwiązaniami . 5. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego karty informacyjnej zadania wraz z kompletem dokumentów i opracowań stanowiących wymagane załączniki do tej karty i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska . 6. Opracowanie w wersji papierowej i elektronicznej wstępnej koncepcji architektonicznej, zawierającej propozycje rozwiązań funkcjonalnych i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia celem ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego dokumentacji projektowych - 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej 7. Opracowanie na podstawie uzyskanych warunków i decyzji projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii - zgodnie z obowiązującymi przepisami . Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 6 kpl w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF i dwg.) 8. Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF i dwg.), 9. Wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu z określeniem struktury rodzajowej i kierunkowej. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 2 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF i dokument programu Word), 10. Opracowanie zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnienie z użytkownikami mediów rozwiązań projektowych dotyczących likwidacji wszystkich kolizji z uzbrojeniem technicznym terenu - nadziemnym i podziemnym, a także zjazdów, podjazdów, ogrodzeń itp., odpowiednio wyprofilowanych uwzględniających likwidację barier komunikacyjnych Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej(w formacie PDF i dwg), 11. Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl w wersji elektronicznej (w formacie PDF i dwg), 12. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl w wersji elektronicznej (w formacie PDF i dokument programu Word), 13. Sporządzenie przedmiarów robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową ( Zamawiający zastrzega sobie opracowanie przedmiarów zgodnie z wymogami instytucji dofinansowujących inwestycję, np. roboty kwalifikowane i niekwalifikowane - w razie potrzeby). Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 5 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF , ath. i dokument programu Word), 14. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową ( Zamawiający zastrzega sobie opracowanie przedmiarów zgodnie z wymogami instytucji dofinansowujących inwestycję , np. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane - w razie potrzeby). Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - 3 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF , ath. i dokument programu Word), 15. Przygotowanie materiałów przetargowych w wersji elektronicznej dla celów udzielenia zamówienia publicznego, zawierających projekty budowlane, projekty wykonawcze , STWiOR, przedmiary - 3 kpl. w formacie PDF - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 16. Przygotowanie stosownych wniosków wraz z kompletem dokumentów , opracowań i pozwoleń stanowiących wymagane załączniki do tych wniosków celem wystąpienia przez Zamawiającego o decyzje administracyjne zezwalające na realizację inwestycji według opracowanych dokumentacji projektowych, tj. inwestycji celu publicznego( w razie potrzeby) oraz pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane . 17. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach objętych dokumentacją projektową do momentu ich zakończenia i podpisania przez komisję protokołu odbioru końcowego z wykonawcą robót. 18. Formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a także zainteresowane strony w trakcie trwania postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie prac, którego przedmiotem będzie realizacja robót wg dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot zamówienia, 19. Sporządzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach i w całym zakresie robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z potrzebami Zamawiającego ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.63.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości - 1 200,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej., odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Postanowienia pkt IX ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt IX ppkt 2 b) i e). 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega kasa przy ul. Mickiewicza 7 przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1.1 Skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; zmiana terminu realizacji o liczbę dni oddziaływania zdarzenia zewnętrznego, b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy o czas niezbędny na uzupełnienie, c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; zmiana terminu realizacji o liczbę dni przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów, d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do umowy; zmiana terminu realizacji o liczbę dni ich pozyskania, e) zmiany przepisów prawa, f) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego, g) wydania polecenia zmiany, 1.2 Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązywania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, 1.3 Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wykonawcy wynagrodzenia, 2. Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany): a) pominąć element przedmiotu umowy, 2.1 Przed wydaniem polecenia zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: a) uzasadnienia dokonania zmiany, b) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy objętego poleceniem zmiany c) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 12 w ust. 2 pkt. a, 2.2 Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie polecenia zmiany, jest uprawniony do wydania polecenia zmiany. 3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji umowy podmiotów trzecich, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu STRON (za wyjątkiem tych opisanych w pkt. 3 i 4).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 39400 Tarnobrzeg pok.6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie